Idź do treści strony
Edukacja

Szanowni Państwo,

dnia 24 marca 2020 r. o godz. 8.00 ruszy rekrutacja do przedszkoli i potrwa do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu wspomagającego obsługę tego procesu pn. „Elektroniczna rekrutacja”.

System „Elektroniczna rekrutacja” umożliwi Państwu m.in.: złożenie wniosku w procesie rekrutacji bez wychodzenia z domu jeśli posiadacie Państwo podpis kwalifikowany lub profil zaufany, potwierdzenie woli zapisania dziecka do danego przedszkola, a także sprawdzenie wyników rekrutacji.

 

Portal rekrutacyjny: www.edukacja.olsztyn.eu

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość (80 pkt.).

Na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za te kryteria, określone w Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:

 • w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2017-2014),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (max. 3) według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie:

  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka wraz
   z załącznikami,

  • podpisują go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,

  • w przypadku braku ww. podpisów drukują wypełniony wniosek wraz
   z załącznikami, podpisują go i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

lub

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z załącznikami
   w przedszkolu pierwszego wyboru,

  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

 • Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, za pomocą systemu informatycznego jeżeli posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub zanoszą je do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola.

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 8°C
Czyste niebo 18°C