Idź do treści strony
Edukacja

 

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna:

§ 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem  nr 4 z dnia 31 stycznia 2020 roku

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

Szanowni Państwo,
przed nami okres rekrutacji do olsztyńskich szkół ponadpodstawowych. Oddajemy w Państwa ręce narzędzie zbudowane z myślą o usprawnieniu procesu naboru do jednostek oświatowych. Elektroniczna Rekrutacja jest systemem wspomagającym obsługę tego procesu.

Proces rekrutacji do jednostek oświatowych jest w pełni intuicyjny. System elektronicznego naboru umożliwi Państwu m.in.: wypełnienie wniosku, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły w postaci złożenia pisemnego oświadczenia, podgląd wniosku na każdym jego etapie, sprawdzenie aktualnego statusu wniosku oraz wyników naboru.

Od czego zacząć?

Wszelkie informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji znajdziecie Państwo w załączonym prospekcie informacyjnym oraz w podręczniku rekrutacji znajdującym się na stronie www.edukacja.olsztyn.eu.

Przybliża on poszczególne funkcjonalności systemu, zawiera informacje
o tym, czym są listy preferencji i placówki pierwszego wyboru, a także prezentuje proces naboru w formule „krok po kroku”.

Elektroniczna Rekrutacja to  funkcjonalność Platformy Usług Oświatowych (PUO), która  realizowana jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu „Cyfrowy Olsztyn”. PUO składa się z 11 informatycznych systemów wspomagających oświatę obejmujących m.in. funkcjonalności dziennika elektronicznego, ewidencji pobytu dzieci, obsługi biblioteki, świetlicy oraz stołówki.

Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Olsztyn odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostęp do którego będzie możliwy pod adresem internetowym:

https://edukacja.olsztyn.eu

Na stronach systemu rekrutacyjnego kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Wniosek o przyjęcie. Wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów jest składany w szkole pierwszego wyboru. Możliwe jest też odręczne wypełnienie Wniosku o przyjęcie. Formularz wniosku można będzie pobrać ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskać w sekretariatach szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym, w tym szkołach pierwszego wyboru.

Zachęcamy kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Wniosku
o przyjęcie
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji
o wynikach rekrutacji.

O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału wskazanego we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba punktów jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a nie kolejność wskazania określonego oddziału na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy gdy dany oddział został wskazany jako drugi lub kolejny, a drugi kandydat ten sam oddział wybrał jako pierwszy na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

 

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW I BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

  1. czteroletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

  2. pięcioletnich techników - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

  3. branżowych szkół I stopnia - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, będą miały zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737):

Kopiuj link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737 .

Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn mogą wskazać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają. 

Wskazując kolejność oddziałów w wybranych szkołach we wniosku określą tym samym swoje preferencje. Oznacza to, że oddział w danej szkole, do którego kandydat chce się dostać najbardziej, należy umieścić na pierwszym miejscu swojej listy we wniosku.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klasy I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz wykazy zawodów określił Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w:

1. Zarządzeniu nr 4 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Kopiuj link:

https://www.ko.olsztyn.pl/2020/01/31/zarzadzenie-nr-4-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-31-stycznia-2020-r/

2. Zarządzeniu nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach:

Kopij link:
https://www.ko.olsztyn.pl/2020/02/25/zarzadzenie-nr-7-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-lutego-2020-r/

 

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Czyste niebo 17°C
Czyste niebo 25°C