Idź do treści strony
Gospodarka

PREZYDENT OLSZTYNA     
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony
(I przetarg odbył się w dniu 18 listopada 2022 r.)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 140 przy ul. Bałtyckiej  w Olsztynie, zapisanych w Księdze Wieczystej OL1O/00012599/5, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi


    • 255/2, o powierzchni  4030 m2 -  cena wywoławcza nieruchomości wynosi  1 600 000,00 zł,
    • 255/3, o powierzchni  5942 m2 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi   2 400 000,00 zł,


Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości, w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowych działek, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT  w stawce  23%.


    Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1,  w sali numer 219, II piętro, o godzinie:
    • 10:30 na działkę 140 -255/2,
    • 11:00 na działkę 140 -255/3,
lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.
       W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

       W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl (pod linkiem: umolsztyn.bip.gov.pl/informacja-o-przetargach-na-zbycie-nieruchomosci-gminy-olsztyn-przeprowadzanych-w-trybie-zdalnym/).


    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na daną nieruchomość, należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  do dnia 13 marca 2023 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 13 marca 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,na podane konto bankowe.
     Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.
Nieruchomości są wolne od obciążeń  oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Działki 140-255/2, 140-255/3 stanową działki rolne, oznaczone są rodzajem użytków:  RIVa i RV- grunty orne.
     Sprzedaż działek podlega przepisom ustawy z dnia 01 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.). W związku z powyższym notarialna umow sprzedaży z nabywcą wyłonionym  w drodze przetargu zawarta zostanie pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa - Krajowemu  Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art.3 ust. 4 cyt. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Umowa przeniesienia prawa zawarta zostanie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niewykonaniu prawa pierwokupu lub po wygaśnięciu tego prawa).

    Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nabywcy nieruchomości winni uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
W bliższym i dalszym sąsiedztwie działek nr 140-255/2, 140-255/3, występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zabudowa usługowa oraz hotelowa, 1-3 kondygnacyjna, przykryta dachami zarówno płaskimi jak i stromymi w zależności od formy  i funkcji zabudowy. Przeważają budynki 2 kondygnacyjne, występuje kilka budynków III - kondygnacyjnych. Działki posiadają pośrednią obsługę komunikacyjną przez działkę nr 255/15 obr. 140.
Ponadto zgodnie z art.16 ust.1 i 35 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dla zapewnienia możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego realizacją inwestycji niedrogowej, przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie na przedmiotowych działkach  oraz zapewnienia ich prawidłowej obsługi komunikacyjnej, nabywcy nieruchomości zobowiązani są wykonać we własnym zakresie i na własny koszt odcinki drogi (wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i kanałem technologicznym) bezpośrednio przylegające do nabywanych działek od ul. Bałtyckiej  do końca zjazdu na nieruchomość oraz wykonać przebudowę ul. Bałtyckiej w obrębie skrzyżowania, zgodnie z zatwierdzoną pismem znak: TE.490.094.2020 z dnia 20.05.2020 r. koncepcją dróg 1,2,3,4 KDD /koncepcja do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 102/, z wyłączeniem ciągu pieszego i ścieżki rowerowej położonych po stronie południowej ul. Bałtyckiej. Zjazd na teren inwestycji należy przewidzieć z drogi 1KDD, poza obszarem oddziaływania skrzyżowania z ul. Bałtycką  w rejonie zjazdu na drogę 1 KWD.
Z uwagi na fakt, iż w najbliższym otoczeniu nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, ich budowa pozostawać będzie w gestii nabywcy nieruchomości w uzgodnieniu z PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.
Na terenie działek 140-255/2, 140-255/3, należy w maksymalnym stopniu zachować zieleń wysoką i w miarę możliwości ją uzupełnić w zagospodarowaniu terenu (w tym jako zieleń izolacyjna od ulicy). Wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji i gospodarki szatą roślinną. Opłaty za nieuniknione usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu, zgodnym z zapisami decyzji o warunkach zabudowy, ponosi Inwestor stosownie do obowiązujących przepisów.
W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywcy zobowiązani będą  do uiszczania opłat adiacenckich.
    Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.
    Nabywcy zobowiązani będą w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będą występowali z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności                                  w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się  że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2142 ).


    W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika  z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub  (89) 535-32-15.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.