Idź do treści strony
Gospodarka

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 77/7, obręb 14, o powierzchni 2057 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. Zientary-Malewskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00185075/9, przeznaczonej na funkcje mieszkaniowo- usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 100 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1570 ze zm.). W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości, w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna , Plac Jana Pawła II 1, w sali numer 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA – numer konta
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 18 marca 2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 18 marca 2024 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działka 14-77/7 obciążona jest odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczoną w czasie służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 66/2, 62/5, 75, 76, 77/6 o obszarze 4,0090 ha położonej przy ulicy Poprzecznej/ulicy Marii Zientary Malewskiej, obręb 14, polegającą na prawie:

  • przechodu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz korzystania z nieruchomości (z ograniczeniem tego prawa do obszaru odpowiadającego szerokości pasa eksploatacyjnego wynoszącego 1,50 m z obu stron licząc od linii środkowej pokrywającej się z osią przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej lub do granicy działki. Długość przyłącza ww. sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1,42 m,

  • dostępu do ww. sieci w granicach obciążonej nieruchomości w wyznaczonym pasie służebności gruntowej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów, usuwania awarii, oraz przebudowy i modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac, na teren odpowiednim sprzętem przez każdoczenego właściciela działek 66/2, 62/5, 75, 76, 77/6, obręb 14 oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którym każdoczesny właściciel ww. działek zleci wykonywanie prac z ograniczeniem możliwości zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż wyżej wymieniona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r. położona jest w obszarze usług, przemysłu i składów oraz innej aktywności gospodarczej.

Nabywca nieruchomości winien uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna, decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zieleń istniejąca na działce 14-77/7 stanowiąca pasmo izolacyjne od strony ul. M. Zientary Malewskiej, winna być zachowana w maksymalnym stopniu, po przeprowadzeniu bieżących, niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu winny być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą szatą roślinną, określającym stan zdrowotno-techniczny zieleni i możliwy zakres jej wycinki. Na usunięcie drzew/krzewów podlegających ochronie prawnej, nabywca winien uzyskać decyzję zezwalającą Prezydenta Olsztyna.

W związku z usytuowaniem na działce 14-77/7 sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, do ww. sieci, z określeniem pasa eksploatacyjnego o szer. 3 m (tj. po 1,5 m z każdej strony od osi posadowionej sieci), polegającej na prawie dostępu do sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Spółki oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci w jej bezpośrednim sąsiedztwie,

Służebność ta ujawniona zostanie w księdze wieczystej OL1O/00185075/9 założonej dla zbywanej nieruchomości.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków.

Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 102 I piętro, tel.( 89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Pogoda