Idź do treści strony
Gospodarka

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

 

W  styczniu tego roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego czasu gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do momentu przejęcia przez gminę tego obowiązku mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów.

Wprowadzenie zmiany ustawy podyktowane było koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcją ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, zwiększeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyeliminowaniem dzikich wysypisk odpadów.

 

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE - www.ankieta.olsztyn.eu

ZOBACZ JAK PRZEBIEGAŁ CZAT Z PANEM ZDZISŁAWEM ZDANOWSKIM - DYREKTOREM WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

 

Jak będzie działał system w Olsztynie:

 1. Gmina ustali: podział Miasta na sektory, wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
 2. Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty;
 3. Właściciele nieruchomości zadeklarują na formularzu deklaracji, przyjętej uchwałą Rady Miasta, ilu mieszkańców zamieszkuje dany lokal, jakie jest zużycie wody w danej nieruchomości bądź też, jaka jest powierzchnia danej nieruchomości; 
 4. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne gmina ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności;
 5. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady;
 6. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane;
 7. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.

W celu poznania preferencji mieszkańców Olsztyna co do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Olsztyn Prezydent Olsztyna zarządził przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych.

Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię wskazując najlepszą dla siebie metodę. Metoda naliczania opłaty według metrów kwadratowych mieszkania preferuje mieszkańców małych mieszkań, metoda według zużycia wody może być trudna do zaakceptowania przez właścicieli domów z ogrodami lub mieszkań z dużą ilością mieszkańców, metoda naliczania według ilości mieszkańców może spowodować, że za przebywających w Olsztynie czasowo, lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszkają - zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Jedno jest pewne, gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do budżetu gminy wpłynie tyle pieniędzy, ile faktycznie nowy system będzie kosztował nas wszystkich.

 

Harmonogram wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:

1 stycznia 2013 r.

 • do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;
 • zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach;
 • rozpoczyna się gminna kampania informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu.

1 lipca 2013 r.

 • do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami;
 • nowy system zaczyna w pełni funkcjonować, uchwały rady gminy wchodzą w życie i gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.
Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 1°C