Idź do treści strony

Kaliningrad (dawniej: Królewiec, Königsberg) jest stolicą obwodu kaliningradzkiego – enklawy Rosji, graniczącej z Polską i Litwą. Miasto liczy obecnie około 430 tys. mieszkańców. W latach 1544–1945 istniał tu uniwersytet, a jednym z jego absolwentów i profesorów oraz rektorów był sławny filozof Immanuel Kant. Dziś Kaliningrad to ważny morski port rybacki i handlowy, połączony pogłębionym, 40-kilometrowym torem wodnym z Bałtykiem i awanportem Bałtijsk (baza floty wojennej). Posiada węzeł kolejowy, port lotniczy, a od 1996 roku specjalną strefę ekonomiczną. Ponadto są w nim fabryki: samochodów, wagonów, maszyn, stocznia remontowa, zakłady: celulozowo-papierniczy, przetwórstwa rybnego, przemysłu elektronicznego. Znany jest z wydobycia bursztynów na skalę przemysłową. Strony będą wspierać działalność gospodarczą przedsiębiorstw i związków przedsiębiorców obu miast, współpracować przy realizacji projektów europejskich, podtrzymywać partnerstwo szkół i wymianę młodzieży, będą sprzyjać wymianom przedstawicieli kultury, zespołów i artystów, pomagać w organizowaniu zawodów sportowych w Olsztynie i Kaliningradzie oraz uczestniczyć w oficjalnych i świątecznych przedsięwzięciach obu miast. Kaliningrad i Olsztyn to także ośrodki akademickie. Funkcjonują w nich uniwersytety i szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz prywatne uczelnie z Olsztyna utrzymują stałą współpracę z kilkoma spośród 21 kaliningradzkich szkół wyższych. W opracowanej „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020” pogłębienie współpracy i kontakty z Kaliningradem uznane zostały za priorytetowe.

 

 

O współpracy:

- Kaliningrad był miastem, z którym Olsztyn podpisał umowę partnerską – jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Do 1980 r. miasta te współpracowały w wielu dziedzinach, a potem nastała przerwa w kontaktach na ponad dziesięć lat. Wznowiono je w 1993 roku podpisaniem pięcioletniej umowy, którą przedłużano w 1998 i 2003 r. Wpływ na ożywienie kontaktów miały niewątpliwie zmiany polityczne w Rosji, m. in. decyzja z 1991 r. o likwidacji zamkniętej strefy (tzw. wojennaja zona), jaką od 1945 był obwód kaliningradzki. Tym samym region, jak i jego stolica – Kaliningrad, stały się otwarte na współpracę międzynarodową.

- W latach 1995–2002 w obu miastach partnerskich działali przedstawiciele mera i prezydenta miasta. Pomagali m.in. we współpracy samorządowców, nauczycieli i pedagogów, (wymiany międzyszkolne), przy organizacji wspólnych imprez sportowych i kulturalnych (np. wystaw fotograficznych, filatelistycznych). Pośredniczyli między organizacjami lokalnych przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów i w przekazywaniu informacji gospodarczych. Prezydent Olsztyna patronował wszystkim olsztyńskim targom i promował je w Kaliningradzie. W 2002 r. był inicjatorem porozumienia między Kaliningradem a stowarzyszeniem „Polskie Zamki Gotyckie”, któremu przewodniczy. Porozumienie to przewiduje przedłużenie trasy turystycznej Polskich Zamków Gotyckich na teren obwodu kaliningradzkiego i objęcie nią tamtejszych obiektów.

- Kolejny dokument prolongujący porozumienie o współpracy między miastami podpisano w czerwcu 2008 r. Tym razem umowa jest bezterminowa z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron.

 

Adres:

Kaliningrad City
Administration
Pobiedy sq.
236040 Kaliningrad
www.kaliningrad.ru

Pogoda