Idź do treści strony

Ольштынский хейнал датируется 1920 годом. «Варминьский гимн» (такое правильное заглавие произведения) был исполнен впервые 02 июня 1920 г. на плебисцитном концерте.


Мелодию для хейнала, которым является композиция «Моя ты милая Вармия» написал Феликс Нововейски. Текст гимна опубликовала «Газета ольштынская» 18 мая 1920 года, указывая автора -  поэтессу из Познани Марию Парушевску.

 

Для скачивания:

хейнал в формате мп3

хейнал в формате wav

 

Музыковед Ян Боэхм, изучающий начало ольштинского гимна, доказал (1969), что для гимна «Моя ты милая Вармия», который вместе с другими песнями сыграл важную роль в период плебисцита и позже, в борьбе жителей Вармии против германизации, образцом был польский гимн («О! Польская святая земля») Владислава Белзы, музыку к которому написал также Феликс Нововейски.

Автором переделки был вероятно брат Феликса Рудольф Нововейски. Значит, о настоящей форме текста гимна решение приняли три человека: Владислав Белза, Мария Парушевска и Рудольф Нововейски. Хейнал, исполнен в полдень трубачом пожарником с башни ратуши, впервые прозвучал (в день именин президента Палуцкого) 28 октября 1947 года. Однако, этот обычай исчез, так как городская профессиональная пожарная охрана была модернизирована, а штат трубача ликвидирован и для отдельного трубача Городское Управление не могло найти кандидата.

22 января 1969 года с башни новой ратуши снова прозвучала мелодия (в 24 годовщину освобождения Ольштына – как писали в тогдашней прессе). Настоящая дата считается официальной датой запуска курантов, которые играют мелодию Варминьского гимна. Мелодия воспроизводится с магнитофона. Управляющие часы, усилитель и репродукторы учредили когда-то ремесленники Ольштына. С тех пор музыка курантов звучит каждый день в полдень и 31 декабря в полночь.O Warmio moja miła

O Warmio moja miła,
Rodzinna ziemio ma,
Tyś mnie do snu tuliła,
Miłością pierś ma drga.
Zdradziecko byłaś wzięta,
Bo chytry był nasz wróg.
Niewoli srogie pęta
Rozerwał dziś sam Bóg!

My Warmii wierne dzieci,
Kochamy ten nasz kraj.
Po latach burz, zamieci,
Niech błyśnie szczęścia raj.
Olsztyński zamek stary
Krzyżactwa mieścił ród.
Dziś polskie tam sztandary
I Odrodzenia cud!

Gnębiły Warmię wrogi,
Aż światem wstrząsnął bój
I Biały Orzeł drogi
Lot zwrócił ku niej swój.
O Warmio zmartwychwstała
Twych dzieci usłysz śpiew.
O Warmio, Polska cała
Za ciebie lała krew.

Badający powstanie hymnu olsztyński muzykolog Jan Boehm wykazał (1969), iż hymn "O Warmio moja miła", który wraz z innymi pieśniami odegrał ważną rolę w okresie plebiscytu i później w walce Warmiaków przeciw germanizacji, wzorowany jest na hymnie polskim ("O! polski kraju święty") Władysława Bełzy, do którego muzykę napisał również Feliks Nowowiejski.

Autorem przeróbki był najprawdopodobniej brat Feliksa, Rudolf Nowowiejski. Zatem o obecnym kształcie tekstu hymnu zadecydowały trzy osoby: Władysław Bełza, Maria Paruszewska i Rudolf Nowowiejski. Hejnał odgrywany z wieży ratuszowej w południe przez trębacza strażaka po raz pierwszy zabrzmiał (w dniu imienin prezydenta Pałuckiego) 28 października 1947 roku. Jednak zwyczaj ten zanikł, ponieważ miejska zawodowa straż została zmodernizowana i zlikwidowano etat trębacz, a na utrzymanie oddzielnego hejnalisty Zarząd Miejski nie mógł znaleźć kandydatów.

Ponownie z wieży nowego ratusza popłynęła melodia w dniu 22 stycznia 1969 roku (w 24. rocznicę Wyzwolenia Olsztyna - jak podawała ówczesna prasa). Data ta uznawana jest za oficjalną datę uruchomienia kurantów, które wygrywają melodię Hymnu Warmińskiego. Utwór odtwarzany jest z magnetofonu. Zegar sterujący, wzmacniacz i głośniki ufundowali ongiś rzemieślnicy Olsztyna. Odtąd kurant rozbrzmiewa codziennie w południe oraz 31 grudnia o północy.

31 października 2009 roku hejnał wrócił w wielkim stylu i odtąd codziennie w południe z ratusza płynie podniosła pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.

Daniel Rupiński jest wyjątkowym muzykiem. Z powodzeniem ukończył 2-stopniową szkołę muzyczną w Olsztynie. Gra na trąbce, fortepianie i akordeonie. Śpiewa i komponuje własną muzykę. Na swoim koncie ma wiele nagród oraz płytę.

O Warmio moja miła

O Warmio moja miła,

Rodzinna ziemio ma,

Tyś mnie do snu tuliła,

Miłością pierś ma drga.

 

Zdradziecko byłaś wzięta,

Bo chytry był nasz wróg.

Niewoli srogie pęta

Rozerwał dziś sam Bóg!

 

My Warmii wierne dzieci,

Kochamy ten nasz kraj.

Po latach burz, zamieci,

Niech błyśnie szczęścia raj.

 

Olsztyński zamek stary

Krzyżactwa mieścił ród.

Dziś polskie tam sztandary

I Odrodzenia cud!

 

Gnębiły Warmię wrogi,

Aż światem wstrząsnął bój

I Biały Orzeł drogi

Lot zwrócił ku niej swój.

 

O Warmio zmartwychwstała

Twych dzieci usłysz śpiew.

O Warmio, Polska cała

Za ciebie lała krew.  

Pogoda
Przelotne opady deszczu ze śniegiem 2°C
Śnieg -1°C