Idź do treści strony
Edukacja

RODZICE DZIECKA PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU OBOWIAZANI SĄ DO:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, obowiązani są do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Prezydenta Miasta Olsztyna, na terenie którego dziecko mieszka są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Pogoda