Idź do treści strony
Edukacja

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ

adres: ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn

tel/fax: 89 527-55-45, 89 527-56-77, 89 523-77-95

e-mail: sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

strona internetowa: www.wsiie.olsztyn.pl


Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP (WSIiE TWP) jest akademicką, niepaństwową uczelnią wyższą, której organem założycielskim jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia12 września 1990 r. /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami, oraz Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. Nr 164, poz. 1364, z późniejszymi zmianami). Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją .131. w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS - 1-0145-275/TMB/97.

 

 

 

WSIiE TWP w Olsztynie jest największą w regionie Warmii i Mazur Uczelnią niepubliczną.

 

Zasady funkcjonowania uczelni reguluje Statut oraz Regulamin Studiów. Studia w Uczelni trwają: I stopnia licencjackie - trzy lata i kończą się otrzymaniem tytułu licencjata na kierunkach: ekonomii, informatyki i ekonometrii, informatyki, socjologii, pedagogiki; II stopnia magisterskie uzupełniające. dwa lata na kierunkach: informatyka i ekonometria, socjologia.

 

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich w Olsztynie na wszystkich ww. kierunkach oraz na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, na studiach I stopnia licencjackich, na kierunkach: ekonomia i pedagogika.

 

Misją Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP jest kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej w zakresie wyżej wymienionych kierunków w zawodach niezbędnych dla rozwoju naszego regionu, Warmii i Mazur oraz gospodarki narodowej. Ofertę edukacyjną Uczelnia kieruje do społeczności regionu, a za szczególne zadanie, uznaję tworzenie szans na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczelnia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również szerokiej obsługi innych firm. Specyfika gospodarcza regionu /rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, turystyka i duża liczba małych przedsiębiorstw/ jak również występujące wysokie bezrobocie - tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach.

 

Proces kształcenia prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych programów w celu przygotowania studentów do samodzielnej pracy zawodowej. Naszym celem jest wykreowanie menedżerów XXI wieku, umiejących znaleźć się w realiach gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa informacyjnego, przygotowanych do prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej, znających podstawowe prawa ekonomii. Profil kształcenia na kierunkach: Pedagogika, Socjologia, Ekonomia, Informatyka i Ekonometria. Informatyka umożliwia zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale uczy praktycznej umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, i politycznych.

 

Ważą rolą w funkcjonowaniu Uczelni spełniają Senat i Rady Wydziałów, których członkowie wybierani są z grona pracowników Uczelni: profesorów, doktorów i pozostałych pracowników, oraz studentów. W Senacie swoich przedstawicieli ma również założyciel uczelni. Zgodnie ze Statutem Uczelni przewodniczącym Senatu jest Rektor, którego powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są wydziały.

 

Pogoda