Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna.

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania pn.: ,,Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych”. Termin składania ofert upływa z dniem 12.02.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pogoda