Idź do treści strony

Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Olsztyn, polegającą na  współpracy jednostek samorządu terytorialnego z  mieszkańcami. Celem jest  wspólne  realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Inicjatywa lokalna musi dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty te muszą być własnością Miasta Olsztyn);
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy bezpośrednio  lub za pośrednictwem organizacji  pozarządowych.

Dokumenty do pobrania:

Wetter