Idź do treści strony
Edukacja

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2021 trzy szkoły, prowadzone przez Miasto Olsztyn otrzymały wsparcie na wyposażenie bibliotek szkolnych przyznane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek szkolnych.

Realizacja w roku 2021 rozpoczęła się po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z którym, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego i szkół mieli czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r.

Do realizacji programu przystąpiły trzy szkoły, dla których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym, które zgodnie z Priorytetem 3 zaplanowały zakup nowości wydawniczych, promocję czytelnictwa, w tym organizacje spotkań autorskich, wystawy i konkursy, a także zakup elementów wyposażenia do bibliotek  szkolnych:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie w ramach Programu zakupiła do biblioteki szkolnej 848 książek, z czego 30 % stanowiły lektury szkolne. Wartość całkowita zakupu wyniosła 14 454,68 zł, w tym 11 563,74 zł pochodziło z dotacji, zaś 2 890.94 zł ze środków własnych Miasta Olsztyna.

Szkoła, zgodnie z założeniami programu, w ramach promocji czytelnictwa realizowała projekty m. in.: Czytam z klasą, Wirtualne podróże, czy też Tworzymy własne komiksy. Organizowała konkursy czytelnicze, spotkania, warsztaty, współpracowała z innymi bibliotekami.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie w ramach Programu zakupiła do biblioteki szkolnej 462 książki, z czego ok. 20 % stanowiły lektury. Ponadto wyposażono bibliotekę szkolną w drukarkę i czytnik bezprzewodowy. Wartość całkowita zakupu wyniosła 14 958,16 zł, w tym 11 966,53 zł pochodziło z dotacji, zaś 2 991,63 zł ze środków własnych Miasta Olsztyna.

Szkoła w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo zorganizowała spotkanie autorskie, podejmowała współpracę z bibliotekami miejskimi oraz z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie. Organizowała konkursy, a także realizowała projekty, m. in. :Tydzień patronki szkoły Marii Zientary-Malewskiej.

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie w ramach Programu zakupiło do biblioteki szkolnej 433 książki, z czego 55 % stanowiły lektury szkolne. Wartość całkowita zakupu wyniosła 11 673,75 zł, w tym 9 339 zł pochodziło z dotacji, zaś 2 334,75 zł ze środków własnych Miasta Olsztyna.

Szkoła w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo realizowała projekty, m. in.: Wystawa - Książki Naszych Noblistów, współpracowała z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie poprzez: uczestniczenie w spotkaniach autorskich z pisarzami, udział w konkursie recytatorskim Baczyński 2021, a także uczestnictwo nauczycieli w dwóch konferencjach metodycznych.

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%).