Idź do treści strony

Z domu Fraget urodziła się 11 sierpnia 1904 roku w Warszawie, zmarła 26 stycznia 2005 roku w Olsztynie, pół roku po ukończeniu 100 lat - zasłużona nauczycielka polska, harcmistrzyni, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Pochodziła z rodziny robotniczej. Ukończyła gimnazjum żeńskie w Warszawie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1930 uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich i do wybuchu wojny pracowała w warszawskich gimnazjach żeńskich oraz państwowym seminarium gospodarstwa. W okresie okupacji uczestniczyła w tajnym nauczaniu, niezależnie od formalnego zatrudnienia w szkole powszechnej w Czechowicach pod Ursusem w 1940. Na zlecenie zwierzchnictwa konspiracyjnego wspólnie z Ewą Szelburg-Zarembiną przygotowała podręcznik dla polskiego szkolnictwa na Warmii i Mazurach  „Ku Polsce”.

Od wczesnych lat działała w harcerstwie, przechodząc przez wszystkie szczeble w ZHP; była członkinią Głównej Kwatery Harcerek w Warszawie, w czasie okupacji prowadziła w Warszawie tajne wykłady dla harcerek wysiedlonych z Łodzi, w Czechowicach (dzisiaj Warszawa-Ursus) przygotowywała harcerki do przyszłej pracy na Warmii i Mazurach. Otrzymała stopień harcmistrzyni.

6 sierpnia 1945 osiedliła się w Olsztynie, aby od podstaw organizować polską oświatę   Kierowana poczuciem obywatelskiego obowiązku, głównie wobec dzieci i młodzieży miejscowego pochodzenia stała się współorganizatorem Gimnazjum Żeńskiego oraz życia kulturalno-oświatowego w Olsztynie, z wyraźnym akcentem na pracę repolonizacyjną. Jako nauczycielka Gimnazjum Żeńskiego zorganizowała metodyczne ognisko polonistyczne, gdyż kształcenie i doskonalenie nauczycieli stanowiło wówczas pierwszoplanową potrzebę. Realizowała to Pani Jadwiga Lindner kierując w latach 1947-1949 Liceum Pedagogicznym. Była także nauczycielką w Liceum dla Dorosłych i wykładała na Wyższym Kursie Nauczycielskim Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kierowała Okręgowym Ośrodkiem Dydaktyczno-Naukowym Języka Polskiego, a w latach 1954-1971 Wydziałem Filologii Polskiej Studium Nauczycielskiego w Olsztynie. Prowadziła tam zajęcia z historii literatury, gramatyki opisowej i metodyki nauczania języka polskiego.

Świadectwem głębokiego rozumienia potrzeb oświatowych  w latach 50-tych są publikacje  Jadwigi Lindner: „Różne  sposoby łączenia ćwiczeń ortograficznych z innymi działami języka polskiego” i artykuły w Poradniku dla nauczycieli zdobywających wykształcenie zawodowe poprzez samokształcenie (w pięciu zeszytach). podręcznik Mowa ojczysta (1960, dla szkół ogólnokształcących z Warmii, Mazur i Pomorza), poradnik metodyczny języka polskiego dla klas V szkoły podstawowej. Jej wspomnienia zostały nagrodzone w konkursie XXX-lecia PRL i opublikowane w "Słowie na Warmii i Mazurach" w 1974.

Najpełniejsza samorealizacja pedagogiczno-polonistyczna Jadwigi Lindner miała miejsce w latach 1954-1970, kiedy pracowała w Studium Nauczycielskim w Olsztynie, gdzie wykształciła i wychowała liczną rzeszę pedagogów, którzy mówili o Pani Jadwidze Lindner, jako niedoścignionym wzorcu nauczyciela – polonisty.

Dodatkową, chlubną kartę w życiu i działalności Jadwigi Lindner stanowi Jej inicjatorska rola w powstaniu w roku 1950 Oddziału Olsztyńskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, któremu przewodniczyła przez 20 lat. Oddział Towarzystwa stał się pomostem pomiędzy olsztyńskim środowiskiem nauczycielskim a różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Pomostem, po którym następował przekaz aktualnych badań i wiedzy humanistyczno-polonistycznej. Nacechowana głębokim patriotyzmem postawa Pani Jadwigi Lindner owocowała rozumną i ofiarną praca zawodową i działalnością w dziedzinie oświaty
i kultury w mieście Olsztyn.

Jadwiga Lindner otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń: Medal X-lecia Polski Ludowej (1955), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1961), Medal XXX-lecia Polski Ludowej (1974),  tytuł honorowy – „Zasłużony Nauczyciel PRL (1975), odznakę honorową – „Zasłużony dla Warmii i Mazur (1975), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980), Odznakę ZNP Za Tajne Nauczanie (1985), Medal 100-lecia Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza (1986), Medal Rodła (1989), Medal honorowy „Za zasługi dla oświaty woj.olsztyńskiego (1994), Medal  honorowy „%0-lecia II Liceum Olsztyńskiego (1955).

W lutym 1996 roku  Rada Miejska w Olsztynie nadała Jadwidze Lindner tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna. 

 

Wniosek

Uzasadnienie

Uchwała

 

Pogoda