Idź do treści strony

O Inicjatywie Uchwałodawczej

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) wprowadziła obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
* Ustawa - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000130

Uchwała nr VII/108/19 Rady Miasta Olsztyna w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw oraz określa formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
* Uchwała - http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/356288/vii_108_19_w_sprawie_obywatelskiej_inicjatywy_uchwalodawczej/

Mieszkańcy Olsztyna do czasu opracowania ustawy mogli składać swoje projekty uchwał w oparciu o przepisy zawarte w Statucie naszego miasta. Teraz takie prawo regulują wspomniane wyżej przepisy, które warto poznać i z nich korzystać.

Poniżej kilka najważniejszych kroków, niezbędnych do złożenia inicjatywy uchwałodawczej. Pełny zakres postępowania w celu złożenia projektu uchwały pod obrady Rady Miasta znajduje się w treści Uchwały nr VII/108/19 Rady Miasta Olsztyna w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zasady wnoszenia uchwał

 • Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców, licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta Olsztyna.
 • Projekty uchwał składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 • Projekt uchwały powinien być zredagowany precyzyjnie, sporządzony zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 283) oraz odpowiadać tytułowi Projektu uchwały.
 • Jeden Komitet może wystąpić z jednym lub większą liczbą projektów uchwał.
 • Wszczęcie inicjatywy uchwałodawczej przez jeden Komitet nie stoi na przeszkodzie wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej w tej samej sprawie przez inny Komitet.
 • Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, podczas której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu uchwały.


Zasady tworzenia komitetów

 • Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców.
 • Mieszkańcy składają pisemne oświadczenia o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty.
 • Komitet ma prawo wskazywać osoby, spośród swego składu, uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady.
 • Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miasta o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając wniosek zawierający:
  • oświadczenie o utworzeniu Komitetu
  • projekt uchwały, spełniający wymogi formalne o których mowa w § 5 i 6 Uchwały o inicjatywie uchwałodawczej
 • wzór oświadczenia (załącznik nr 1)

Zasady promocji

 • Promocja obywatelskiej inicjatywy służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
 • Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet.

Wymogi formalne projektu uchwały

 • Projekt uchwały powinien zawierać:
  • tytuł;
  • podstawę prawną;
  • treść merytoryczną;
  • określenie organu lub jednostki odpowiedzialnej za wykonanie uchwały;
  • termin wejścia w życie;
  • w przypadku uchylenia lub zmiany uchwały obowiązującej – numer, datę jej podjęcia i tytuł.
 • Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać:
  • wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
  • przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;
  • wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;
 • Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swoich czytelnych danych, tj.: imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania, własnoręczny podpis oraz datę.
 • Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której dotyczy inicjatywa uchwałodawcza.
 • W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
 • wzór listy poparcia (załącznik nr 2)

[UCHWAŁA NR VII/108/19 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej]

Pogoda