Idź do treści strony

WYKAZ OPŁAT – WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 2 011 zł lub 506 zł dla mikro-, małych i srednich przedsiębiorstw

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 505 zł

Zezwolenie na zbieranie odpadów 616 zł

Zezwolenie na transport odpadów 616 zł

Zezwolenie na odzysk odpadów 616 zł

Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów 616 zł

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 107 zł

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107 zł

Pozwolenie wodnoprawne 217 zł

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 205 zł

Pozwolenie zintegrowane 2 011 zł

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2 011 zł lub 506 zł dla mikro-, małych i srednich przedsiębiorstw

Rejestracja zwierząt 26 zł

Karta wędkarska 10 zł

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 17 zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

  1. wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:
    a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą z zast. lit.b
    b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
    c) pozostałych
  2. pozwoleń wodnoprawnych 1 023 zł 259 zł 256 zł 100 zł W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
Pogoda