Idź do treści strony

Urodził się  23 maja 1931 r. w Odcedzie powiat Stołpce (obecnie Białoruś) - doktor socjologii, ksiądz, wieloletni proboszcz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Julian Żołnierkiewicz lata młodzieńcze spędził w Stołpach, gdzie ojciec – Leon Żołnierkiewicz znalazł pracę. Matka - Janina z domu Żywicka. W roku 1937 Julian Żołnierkiewicz rozpoczął naukę w polskiej szkole podstawowej. W 1939 roku uczył się w szkole rosyjskiej. Po upływie dwóch lat znalazł się w szkole białorusko-niemieckiej, by w 1944 roku ponownie zostać uczniem szkoły radzieckiej.  Jako uczeń był świadkiem, ogromnej narodowej tragedii Kresów, która rozpoczęła się 17 września 1930 roku. Widział wywózki na Syberię, aresztowania, poznał konspirację i działania Armii Krajowej, akcję Wachlarz, niemiecką okupację. W ciągu niespełna pięciu lat przez Stołpce wojna przeszła trzykrotnie, ale kres Kresów dokonał się wówczas, gdy wojska radzieckie uderzyły na Polskę i zawłaszczyły wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. I tak Julian Żołnierkiewicz z kresowiaka, stał się repatriantem, chociaż nigdy z zagranicy nie wracał. Był uczestnikiem  wielkiej wędrówki ludów,  jaka dotknęła Polaków w 1945 roku. Jako repatriant w roku 1946 zatrzymał się w Olecku, gdzie ukończył szkołę średnią w 1951 roku. Wybrał studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym  Hosianum w Olsztynie, które ukończył w 1956 roku. Julian Żołnierkiewicz otrzymał w dniu 24 czerwca 1956 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego podlaskiego - Mariana Jankowskiego. Po święceniach Ks. Juliana skierowano do Ełku, gdzie został wikariuszem parafii Św. Wojciecha. Pracował tam trzy lata. W roku 1959 znalazł się w Olsztynie, zostając wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Żołnierkiewicz okazał się znakomitym kaznodzieją nawiązującym z łatwością kontakty z ludźmi, zwłaszcza młodymi. W roku 1961 został diecezjalnym referentem Młodzieży Męskiej, a 1963 roku - duszpasterzem akademickim. Duszpasterstwo Akademickie wznowiło działalność po wydarzeniach październikowych 1956 roku. Ksiądz Julian organizował spotkania dyskusyjne, rekolekcje, a nawet wykłady.
Ze studentami wędrował przez Bieszczady, jeździł na nartach w Tatrach, wędrował po Warmii i Mazurach, organizował wycieczki rowerowe. W 1973 roku Ksiądz Julian Żołnierkiewicz został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W grudniu 1980 roku prezydent Olsztyna nadał osobowość prawną i zatwierdził statut olsztyńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,  którego duszpasterzem został Ks. Julian. Po ogłoszeniu stanu wojennego Klub, decyzją władz państwowych został rozwiązany, ale jego zasadnicza praca nie została przerwana. Chcąc unormować działalność biskup Jan Obłąk powołał w miejsce Klubu Inteligencji Katolickiej – Duszpasterstwo Inteligencji Miasta Olsztyna, mianując Ks. Żołnierkiewicza duszpasterzem. Wokół tej organizacji skupiała się cała olsztyńska opozycja polityczna. Gdy w 1980 roku organizowały się niezależne, samorządne związki zawodowe w parafii Ks. Żołnierkiewicza znalazły one oparcie i wsparcie, a Ks. Julian  został duszpasterzem ludzi zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.  Po 1989 roku otoczył duszpasterską opieką Żołnierzy Armii Krajowej, Rodzinę Katyńską, Sybiraków, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Został też kapelanem Straży Pożarnej i Aresztu Śledczego.

Niemniej ważnym posłannictwem Ks. Juliana Żołnierkiewicza stała się pomoc ludziom ubogim, uzależnionym, potrzebującym wsparcia. Od 1995 roku działa Dom Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”. którą stworzył Ks. Żołnierkiewicz, by przy pomocy wolontariuszy nieść pomoc dzieciom zaniedbanym, opuszczonym, upośledzonym.

W życiorys Ks. Juliana Żołnierkiewicza wpisane są godności kościelne – dziekana Dekanatu I południe Olsztyn (1982), archiprezbitera Olsztyna (1990), kanonika rzeczywistego (1985), protonotariusza apostolskiego do 1992 roku, członka Zakonu Kawalerów Maltańskich.
Mimo wielu zajęć Ks. Julian Żołnierkiewicz znalazł czas, by ukończyć studia socjologii w Akademii Teologii Katolickiej Warszawie, napisać pracę magisterką, a w 1978 roku obronić pracę doktorską

W roku 1995 Jury Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego (ufundowanej przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana”) przyznało mu nagrodę za „pracę duszpasterską na wielu polach oraz wspieranie katolików świeckich w ich służbie Ojczyźnie i społeczności lokalnej”.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nadał mu tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” (2000r.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako osobie zaangażowanej w funkcjonowanie niezależnych wydawnictw, przyznał odznakę „Zasłużony działacz kultury” (2000) Kapituła medalu „Znak Solidarności” w 2001 r., w dwudziestą rocznicę stanu wojennego, przyznała mu „Znak Solidarności” za pomoc okazywaną represjonowanym w okresie stanu wojennego, m.in. umożliwienie schronienia represjonowanym w plebanii, podtrzymywanie na duchu represjonowanych oraz organizowanie pomocy materialnej.

We wrześniu 2005 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Księdzu Julianowi Żołnierkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna.

 

Laudacja

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

 

Pogoda