Idź do treści strony

Urodził się 4 października 1934 we wsi Krzywosądz niedaleko Ciechocinka – polski historyk.

Urodził się w rodzinie inteligenckiej o żywych tradycjach niepodległościowych. Uczęszczał do szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie ukończył Gimnazjum Księży Salezjanów.
Po maturze rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1950-1955). Z dyplomem magistra oraz nakazem pracy, jesienią 1955 przybył do Olsztyna.
Został pracownikiem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, a następnie Ośrodka Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego. Wojciech Wrzesiński objął w archiwum funkcję kierownika działu akt Polski Ludowej. Publikował w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Mazury i Warmia” (redagowanym przez Henryka Święcickiego przy udziale Romana Koguckiego, Jana Boenigka, Krystyny Garwolińskiej, Władysława Gębika, Hieronima Skurpskiego i Andrzeja Wakara). Pierwsze lata pobytu w Olsztynie przypadły na ożywienie regionalizmu, powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, reaktywowany został kwartalnik „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, powstał „Rocznik Olsztyński”. Od roku 1984 Wrzesiński kierował pracą redakcyjną „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, przyczyniając się do nadania temu pismu rangi pozaregionalnej.

Pracę doktorską „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 obronił 16 kwietnia 1962 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca ta została opublikowana  w roku 1963 przez Instytut Zachodni w Poznaniu i nagrodzona przez tygodnik Polityka. Uczestniczył w powstaniu Ośrodka Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego (1963). Aktywnie uczestniczył w budowaniu olsztyńskiego środowiska humanistycznego: zapraszał z wykładami do Olsztyna znakomitych profesorów z różnych ośrodków naukowych, organizował ogólnopolskie konferencje naukowe. Olsztyn opuścił w 1965 roku, przenosząc się do Wrocławia. Został pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wojciech Wrzesiński należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale po wprowadzeniu stanu wojennego złożył legitymację. W latach 1972-1974 był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, był też dyrektorem Instytutu Historycznego. W roku 1977 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a dopiero w roku 1989, po zmianach politycznych, przyznano mu tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1981 wybrano go prorektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą. W latach 1990-1995 był  rektorem  Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1991 Wojciech Wrzesiński został powołany do Rady do Spraw Nauki przy Prezydencie RP. W Olsztynie w roku 1997 zgromadzenie delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego wybrało go prezesem. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, w latach 1997-2003. Był organizatorem powszechnego zjazdu historyków we Wrocławiu i Krakowie.
Z chwilą powstania Stowarzyszenia Wspólnota Polska włączył się aktywnie do działalności tej organizacji, będąc zarazem członkiem Komitetu Badań nad Polonią PAN.

Prof. Wojciech Wrzesiński choć 40 lat mieszka we Wrocławiu,  to ciągle ważne miejsce w jego życiu i działalności zajmuje Olsztyn. Od 1984 roku jest członkiem – korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, honorowym członkiem Ośrodka Badań Naukowych i Towarzystwa Naukowego im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Przez cały czas promuje olsztyńskich historyków i olsztyńskie środowisko humanistyczne, przyczyniając się, m.in. do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jako członek Centralnej Komisji do Nadawania Stopni i Tytułów Naukowych opiniował, recenzował i promował wnioski napływające z Olsztyna. Jest jednym z najwybitniejszych historyków szczególnie zasłużonych dla badań naukowych nad historią  Warmii i Mazur XIX i XX wieku. W jego twórczości naukowej znajduje się około 800 artykułów i monografii, wśród których najważniejsze, to Gazeta Olsztyńska 1886-1939, Ruch polski na Warmii i Mazurach, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wiele pozycji poświęcił Olsztynowi. Publikowane one były na łamach czasopism naukowych, popularnych, a ostatnia z nich ukazała się w monografii Olsztyn 1353-2003. Inicjował i uczestniczył w wielu konferencjach naukowych dotyczących Olsztyna. Wojciech Wrzesiński przez dwie kadencje 1997-2003 był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wojciech Wrzesiński jest uznawany za znawcę XIX i XX-wiecznych dziejów Warmii i Mazur oraz stosunków polsko-niemieckich w czasach najnowszych. Wypromował 55 doktorów, z których kilku pochodziło z Olsztyna.

Prof. Wrzesiński posiada godność doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Pedagogicznej im.Komisji Edukacji Narodowej oraz od roku 2007 tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

We wrześniu 2005 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Wojciechowi Wrzesińskiemu Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

 

Wniosek

Zgoda kandydata 

Laudacja

Pogoda