Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł.

 

Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 1 roku życia jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dziecka będzie przysługiwał od 1 stycznia 2012 r. w przypadku gdy (oprócz dotychczasowych zasad przyznawania) :
- kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od dnia 10 tygodnia ciąży do porodu i w każdym trymestrze ciąży co najmniej raz skorzystała ze świadczeń zdrowotnych w ramach:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
 • leczenia ambulatoryjnego

- pozostawanie pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim , którego wzór określony został w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką .
- przepisu dot. pozostawania pod opieką medyczną oraz potwierdzenie tego w formie zaświadczenia   lekarskiego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka
 

UWAGA !!! Do 31 grudnia 2011r. obowiązuje zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające  co najmniej 1 wizytę u lekarza ginekologa lub położnej w trakcie trwania ciąży (zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 2010 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

UWAGA !!! Dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego i spełnienia innych kryteriów (nie można ubiegać się o przyznanie samego dodatku)

 

 

 

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek;
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie;
  • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • Zaświadczenie, że nie został na dziecko do momentu złożenia wniosku wypłacony jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w przypadku pobytu czasowego
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w trakcie trwania ciąży .

   

  Inne dodatkowe dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej) wymagane przez organ orzekający zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) – w przypadku gdy okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2 podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

  Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

   

   

  Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

   

  Opłaty: nie występują

   

  Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

   

  Podstawa prawna:

   • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

    

    

    

   Załączniki do pobrania:

   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

   Wetter