Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021

Dofinansowanie: 244.236,00 zł
Całkowita wartość: 244.236,00 zł

Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

Realizowane zadania
Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Grupa docelowa
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Olsztyna

Efekty programu
Pomoc pracodawcom w kształceniu  wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr

Wetter