Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

Przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praw pacjenta. 

Prawa pacjenta to zbiór uprawnień, które im przysługują. Ich głównym celem jest domaganie się przynależnych warunków realizowania usług medycznych, a także ochrony autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia.  

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa:  

  • prawa pacjenta,  
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,  
  • obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 
  • kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów, 
  • sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów, 
  • w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia. 

Z punktu widzenia pacjenta jest ważnym aktem prawnym, który nie tylko informuje go o przysługujących mu prawach, ale także wskazuje możliwości zgłaszania ich nieprzestrzegania oraz dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Dbaniem o to, by wskazane prawa przysługujące pacjentom były przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i pozostałe placówki lecznicze zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta.  

 

Rzecznik Praw Pacjenta 

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta.

Strona internetowa Recznika Praw Pacjenta

 

Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

 

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.

Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta, szczegółowe informacje można znaleźć:

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta,otwiera się w nowej karcie

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o działalności leczniczej.otwiera się w nowej karcie

 

Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu,

Prawa Pacjenta - materiały edukacyjne

a także na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta - na kanale Akademia NFZ:

Poznaj prawa pacjenta. Wiesz jak i gdzie uzyskasz pomoc? | Środa z Profilaktyką

Wetter