Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest nowym świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przeciwieństwie do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie przewiduje pojęcia osoby samotnej. W praktyce oznacza to, że o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w konkubinacie.

 

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł - W WYSOKOŚCI  BIEŻĄCO  USTALONYCH  ALIMENTÓW,  JEDNAKŻE  NIE  WYŻSZEJ  NIŻ  500 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona :

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
3) zawarła związek małżeński

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela (a nie do komornika jak w przypadku zaliczki alimentacyjnej), nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu (okres świadczeniowy X – IX następnego roku kalendarzowego).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
  UWAGA !  Wniosek należy złożyć do organu właściwego wierzyciela (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych – a nie do komornika jak to miało miejsce w przypadku zaliczki alimentacyjnej)
 • dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; (ORYGINAŁ)
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; (ORYGINAŁ)
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty); (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu),
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 miesiące), (ORYGINAŁ)
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji za rok poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej stanie ubiegły rok.), (KOPIA – oryginał do wglądu)
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ukończenia 18 lat), (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. (ORYGINAŁ)

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

Opłaty: nie występują

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 469)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


Załączniki do pobrania: