Idź do treści strony
Gospodarka

Wstrzymanie naboru wniosków

Informujemy, że nabór na wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Miasta Olsztyna w dniu 23 stycznia 2024 roku został wstrzymany.

Zaprzestanie naboru związane jest z wprowadzonymi zmianami w Programie, które dotyczą m. in. zwiększenia kwoty dotacji oraz rozszerzenia katalogu beneficjentów o wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn.

Aby mieszkańcy Olsztyna mogli skorzystać z Programu na nowych zasadach Gmina Olsztyn wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór zostanie wznowiony po rozpatrzeniu wniosku przez WFOŚiGW w Olsztynie i przyznaniu środków Gminie Olsztyn.

Linki:

 

O programie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Olsztyna.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Olsztyna, ogrzewających mieszkanie kotłem lub piecem na paliwo stałe (węgiel, drewno). 

Ograniczenia programu

Z dofinansowania nie można korzystać kiedy w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% lokalu (za działalność uznaje się również wynajmowanie lokalu).

Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) lub budynek jest podłączony do ww. sieci.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • likwidacja źródeł ogrzewania na paliwo stałe (kotły, piece),
 • zakup kotła gazowego kondensacyjnego,
 • zakup kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • zakup ogrzewania elektrycznego,
 • zakup pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (MPEC).

Realizując powyższe zadanie można dodatkowo:

 • wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. 
 • Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Kwota dofinansowania przypadająca na jeden lokal mieszkalny wynosi od 15 do 37,5 tys. zł. Dokładna wysokość dotacji zależy od dochodów beneficjenta. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowy (dochód roczny wnioskodawcy nieprzekraczający 120 tys zł.) – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych),
 • podwyższony (przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów),
 • najwyższy (przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie?

Program nie przewiduje wcześniejszej wypłaty środków. Dofinansowanie zostanie wypłacone beneficjentowi po zawarciu z gminą umowy i zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu dotacji.

Nabór wniosków

Nabór przeprowadzany jest przez Gminę Olsztyn, w trybie ciągłym do odwołania.

Podstawowe kroki do uzyskania dotacji:

 • Zapoznaj się z regulaminem i sprawdź czy kwalifikujesz się na uzyskanie dofinasowania,
 • Skompletuj wymagane złączniki zgodnie z wykazem dokumentów wyszczególnionych w wniosku o udzielenie dotacji,
 • Złóż wniosek o dotację, wraz z wymaganymi załącznikami,  do Urzędu Miasta Olsztyna,
 • Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisz umowę z Gminą,
 • Zrealizuj inwestycję i złóż wniosek o rozliczenie dotacji.

Pamiętaj:

 • zapoznaj się z regulaminem, umową i katalogiem kosztów kwalifikowanych zanim podpiszesz umowę,
 • rozpocznij realizację inwestycji po zawarciu umowy z gminą, środki wydatkowane przed zawarciem umowy nie będą kwalifikowane,
 • zakupione materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania określone w regulaminie,
 • po zakończeniu inwestycji w lokalu muszą być zlikwidowanie wszystkie kotły l piece na paliwo stałe.

Informacja/pomoc w wypełnianiu wniosków

W Urzędzie Miasta Olsztyna działa punt konsultacyjny poświęcony programowi Ciepłe mieszkanie. Mieści się on w Ratuszu (Plac Jana Pawła II 1) w Sali Obsługi Klienta przy stanowisku nr 6 i jest czynny w każdy roboczy wtorek i czwartek od godziny 8:00 do 16:00. Tel. 669-260-664, e-mail cieplemieszkanie@olsztyn.eu

Najczęściej zadawane pytania

Na co mogę dostać dofinansowanie?
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wyminę kotłów i pieców na paliwo stałe tzw. „kopciuchów” na nowoczesne źródła ogrzewania (sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kocił gazowy). Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie wyminę stolarki okiennej i drzwiowej lub montaż system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czy mogę dostać dofinansowanie wyłącznie na wyminę okien lub drzwi?
Nie, dofinansowanie na wyminę stolarki okiennej i drzwiowej przysługuje wyłącznie jeżeli następuje likwidacja dotychczasowych źródeł ogrzewania na paliwo stałe tzw. „kopciuchów”.

Jak mam udokumentować dochód?
Wnioskodawca dokumentuje dochód w zależności od poziomu dofinansowania.
Dla poziomu podstawowego, do wniosku o udzielnie dofinansowania należy załączyć potwierdzoną kopię zeznania podatkowego (PIT) właściciela lub współwłaściciela lokalu, za ubiegły rok podatkowy.
Dla podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do wniosku trzeba załączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, na wiosek mieszkańca Gminy Olsztyn, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie (MOPS), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn, tel. +48 89 534 04 14
Procedura wydawania oświadczenia opisana jest na stronie internetowej MOPS,  mopsolsztyn.pl/czyste-powietrze.html
Do pobrania: wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu.

Gdzie mogę uzyskać informację/dokument dotyczący możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej?
Dokument, na wniosek właściciela lokalu, wystawia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (MPEC), ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn, tel. 89 524 03 04.

Pogoda