Idź do treści strony
Gospodarka

Inkubacja Start-up w OPN-T

  • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działania: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw został złożony projekt pt.: „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR". Jego celem jest wsparcie innowacyjnych MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej. Projekt służy stworzeniu przez ośrodki innowacji warunków wsparcia do rozwoju młodych MŚP (w tym nowoutworzonych firm), poprzez wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej, warunków zwiększenia poziomu kreacji nowych, konkurencyjnych przedsiębiorstw. Obecnie trwa ocena merytoryczna Wniosku.
  • W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Platformy startowe dla nowych pomysłów konkursu nr 1 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach II edycji poddziałania 1.1.1 został złożony projekt pt. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów". Jego celem jest stworzenie na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności, poprzez realizację w profesjonalnego programu inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Obecnie trwa ocena merytoryczna Wniosku.

 

Pogoda