Idź do treści strony
Gospodarka

Rezerwa subwencji ogólnej

1. Przebudowa jezdni ul. Wyszyńskiego w ciągu DW nr 598” w zakresie „Zadania I - Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo” w ramach Projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa jezdni ul. Wyszyńskiego w ciągu DW nr 598, na obszarze realizowanej rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie, która swym zakresem objęła rejon skrzyżowań oraz pozostałe zagospodarowanie pasa drogowego. Jezdnie ul. Wyszyńskiego są w bardzo złym stanie technicznym, nawierzchnie uległy ponadnormatywnemu koleinowaniu, a w części również osiadaniu. Wymiana konstrukcji  jezdni wraz z podbudową musi nastąpić bezzwłocznie, aby  po realizowanej już przebudowie skrzyżowań, ul. Wyszyńskiego nadal mogła służyć jako droga wojewódzka DW 598 i stanowić wyznaczone połączenie dróg krajowych DK 16, 51 i 58.

Roboty obejmować będą przebudowę jezdni ul. Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami
z ul. Pstrowskiego i ul. Augustowską  / ul. Żołnierską oraz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami
z ul. Augustowską  / ul. Żołnierską  i al. Piłsudskiego/ ul. Leonharda w celu uzyskania odpowiedniej nośności przez wymianę i wzmocnienie konstrukcji (na obszarze zgodnym z załączoną mapą poglądową). Jednocześnie nastąpi dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej do zgodności z przepisami poprzez zmianę istniejącego przekroju jezdni z 4x1 do 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasem rozdziału).
Ponadto z uwagi na dążenie do ograniczenia wycinek drzew i stworzenie warunków ochrony pozostałego drzewostanu podjęto działania polegające na takim ukształtowaniu nachylenia skarp i ich zabezpieczeniu, które umożliwi  maksymalne powiększenie terenu pod nasadzenia kompensacyjne towarzyszące rozbudowie linii tramwajowych. Zakładany cel uzyskano poprzez zaprojektowanie podparcia skarp po lewej stronie ul. Wyszyńskiego od km 0+271 do km 0+444 oraz od km 0+550 do km 0+930 z elementów betonowych drobnowymiarowych prefabrykowanych typu Lusamur. Na zakres robót związanych z kanalizacją deszczową wymagającą naprawy i wzmocnienia kanałów
o średnicach DN600, DN800 oraz DN1000 pozyskano dodatkowe dofinansowanie w ramach POIŚ 2014-2020.

Zakres robót drogowych obejmuje w szczególności  wykonanie:
1)    niezbędnych rozbiórek (w tym nawierzchni, podbudowy, krawężników),
2)    koniecznych robót ziemnych,
3)    wzmocnienia podłoża (zgodnie z projektem wzmocnienia opracowanym przez Wykonawcę),
4)    koryta wraz z profilowaniem,
5)    podbudowy zasadniczej C50/30,
6)    podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
7)    nawierzchni z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
8)    nawierzchni ścieralnej z SMA,
9)    pasa środkowego podziału jezdni o zmiennej szerokości z nasadzeniami w postaci traw/ trzcin,
10)    podparcia skarp po jednej stronie ul. Wyszyńskiego z elementów betonowych drobnowymiarowych prefabrykowanych typu Lusamur,
11)    docelowej organizacji ruchu, tj. oznakowania poziomego i pionowego.

2. Przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych przy ul. Pstrowskiego w ciągu DW nr 660. Stan istniejącej nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej przebudowy.

Gmina Olsztyn planuje w 2023 r. przebudowę chodników i ścieżek rowerowych ul. Pstrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ulicami Wyszyńskiego i Synów Pułku.
Zakres robót polegać będzie na:
1)    rozbiórce istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
2)    rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz opasek z kostki betonowej, kostki kamiennej,  oraz płyt betonowych ,
3)    rozbiórce krawężników betonowych wraz z ławami i obrzeży betonowych,
4)    rozbiórce podbudowy chodników i opasek,
5)    regulacji pionowej włazów studzienek i zaworów,
6)    wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod chodniki, opaski  
i ścieżki rowerowe,
7)    wykonaniu ulepszonego podłoża pod konstrukcją chodników, opasek i ścieżek rowerowych,
8)    wykonaniu podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią chodników, opasek i ścieżek rowerowych,
9)    wykonaniu nawierzchni ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego,
10)    wykonaniu nawierzchni chodników oraz opasek z kostki betonowej,
11)    ustawieniu krawężników kamiennych oraz obrzeży betonowych.

Wartość zadania 1 i 2: 15 761 753,84 zł
Wysokość przyznanych środków: 6 268 522,00 zł

 

Pogoda