Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 2 Oś Priorytetowa 2 Turystyka
Działanie:
2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie: 2.1.4. Publiczna infrastruktura  turystyczna i okołoturystyczna
2. Koszt całkowity: 1 076 576,96  PLN
Dofinansowanie   85 % - 553 963,95 PLN
3. Termin konkursu: -
4. Data podpisania umowy: -
5. Okres realizacji: -
6.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym w Olsztynie w ciągu ulicy Wąwozowej od ulicy Leśnej do ulicy Hozjusza (991,91 m) oraz w ciągu ulicy Hozjusza od km 1+210 do km 0+360, stanowiących kontynuacje budowy turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta, o łącznej długości 1,83 km.

Przyjęty do realizacji wariant zakłada budowę ścieżki rowerowej:

  1. wzdłuż ul. Hozjusza: ścieżka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa o szerokości 2,0 m i długości 0,85 km, o nawierzchni z masy bitumicznej w postaci asfaltu piaskowego na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z pospółki.
  2. wzdłuż ul. Wąwozowej: ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m i długości 0,99 km, o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna i warstwa dolna - podbudowa).
    Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu są elementem nowym. Na terenie objętym opracowaniem brak było segregacji ruchu rowerowego od samochodowego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę i roboty nawierzchniowe, ścieżki rowerowe, gospodarkę zielenią (w tym wycinkę kolidujących drzew i krzewów), oznakowanie, przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącą w obszarze projektu infrastrukturą techniczną. W ramach przedsięwzięcia maksymalnie ograniczono wycinkę drzew. Trasy ścieżek rowerowych oznakowano znakami drogowych pionowymi i/lub poziomymi. Do realizacji przyjęto wariant inwestycyjny uznany za bardziej optymalny i zasadny do zastosowania ze względu na możliwość uzyskania wyższej trwałości.
Zrealizowane odcinki ścieżek miejskich stanowią istotne uzupełnienie miejskiej sieci ścieżek rowerowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, która umożliwia wszystkim użytkownikom samodzielny dobór tras, pokonanie najbardziej dogodnego dystansu, swobodny wybór napotykanych atrakcji oraz wybór poziomu trudności trasy. Jest to znaczące ułatwienie zwłaszcza dla rowerzystów mniej doświadczonych, całych rodzin i seniorów stanowiących coraz większą grupę odbiorców infrastruktury turystycznej. Możliwość indywidualnego doboru tras pozwala realnie podnieść atrakcyjność turystyki rowerowej jako elementu olsztyńskiej oferty wypoczynkowej i turystycznej. 

Pogoda