Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rozwój miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1. Usługi aplikacyjne dla obywateli
2. Koszt całkowity: 2 310 644,25 PLN
Procent dofinansowania 79,88 % (1 845 829,60 PLN)
3. Termin konkursu: 09.03.2009 r. – 22.04.2009 r.
4. Data podpisania umowy: 06.11.2009 r.
5. Okres realizacji: 16.06.2008-12.12.2011
6. Opis projektu:

Projekt „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” obejmuje działania związane z budową i wdrożeniem infrastruktury organizacyjno – technicznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn, stanowiącej element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Projekt zapewni powszechny (publiczny) dostęp do aktualizowanych, referencyjnych baz danych przestrzennych miasta Olsztyn, w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta takich jak między innymi:

  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • struktura własności / władania nieruchomości,
  • decyzje / postanowienia związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.

Projekt został zrealizowany

Pogoda