Idź do treści strony
Gospodarka
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przygotowanie stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie:
1.1. Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie:  1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości
2. Koszt całkowity: 12 117 904,27 PLN
Procent dofinansowania: 50,85 % kosztów kwalifikowanych, tj.  (6 162 282,83 PLN)
3. Termin konkursu: 20.05.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 20.10.2010 r.
5. Okres realizacji: 15.07.2011 r. – 30.12.2013 r.
6.

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwom warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych (budowa dróg dojazdowych, parkingu, ścieżek pieszo – rowerowych, parkingów, sieci wod – kan, teletechnicznych, elektroenergetycznych, odwodnienia terenu) w okolicy Plaży Miejskiej. 

Realizacja przedmiotowych inwestycji spowoduje nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych terenom nadbrzeża jeziora Krzywego oraz sąsiadującym obszarom, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przewidziane pod usługi. Tym samym nie do końca wykorzystywany teren nabrzeża włączony zostanie w strukturę przestrzenną miasta, zwiększając jego atrakcyjność inwestycyjną. Udostępniony, prawidłowo i funkcjonalnie zagospodarowany teren stanowić będzie nowy obszar rozwojowy w granicach miasta, stanie się atrakcyjny dla przyszłych inwestorów zewnętrznych. Ożywienie gospodarcze terenu sprzyjać będzie pojawianiu się kolejnych przedsiębiorców i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach sąsiadujących.

Projekt zrealizowany

Pogoda