Idź do treści strony
Gospodarka
Adaptacja budynku przy al. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji
 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV: Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie: 4.4. Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość Projektu: 3 879 878.83 zł
Dofinansowanie: 2 071 879,19 zł, w tym z UE 1 864 691,27 zł, z budżetu państwa: 207 187,92 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego przy Al. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie, w wyniku której powstanie budynek dwuklatkowy, z dobudowanymi wiatrołapami, pięciokondygnacyjny (z piwnicą i poddaszem użytkowym). Powstaną 2 windy wewnętrzne oraz 2 wejścia z poziomu terenu, aby udostępnić obiekt dla niepełnosprawnych. W budynku powstanie 28 lokali socjalnych/komunalnych z łazienkami i kuchniami lub aneksami kuchennymi. Mieszkania będą jedno i dwupokojowe (w tym 8 dla niepełnosprawnych). Na parterze zlokalizowane będą 2 wózkownie, w piwnicy – komórki lokatorskie, węzeł cieplny, pomieszczenie wodomierza i suszarnia. W ramach inwestycji będzie wykonana termomodernizacja budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonane instalacje wewn. oraz niezbędne instalacje zewn. Dla wentylacji lokali zostanie wykonany system wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. Od strony płn. – wsch. urządzone zostaną miejsca parkingowe i podziemny śmietnik, nasadzenia zieleni. Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WiM 2014-2020, polega na przebudowie i adaptacji istniejącego budynku w celu przywrócenia mu funkcji społecznych (w tym nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych). Zrewitalizowany na rzecz mieszkań dla najuboższych budynek pozwoli na aktywizację społeczną osób zamieszkujących zdegradowany obszar, w tym osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu jakość życia (zdrowotnego, społecznego) zostanie podniesiona. Projekt wynika z Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna,przyczynia się do integracji mieszkańców, wyeliminowania przeszkód napotykanych przez osoby w trudnej sytuacji życiowej w dostępie do zmodernizowanej infrastruktury komunalnej, przyczynia się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowanego obszaru, jego kompleksowej rewitalizacji fizycznej,gospodarczej i przestrzennej.Projekt promuje włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Cele projektu:

Miejski Program Rewitalizacji - Olsztyn 2020 z uwagi na swe ramy czasowe determinuje priorytetyzację działań planowanych do realizacji przez Gminę Olsztyn niezbędnych do odwrócenia zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji sytuacji kryzysowych. Do roku 2020 zainicjowane zostaną procesy, których efekty końcowe będą widoczne dopiero w przyszłości. Szczególnie dotyczy to zjawiska wykluczenia społecznego, które zostało uznane za najważniejszy czynnik osłabiający potencjał możliwości rozwojowych Miasta. Jak wynika z charakterystyki obszaru rewitalizacji, połowa osób korzystających z systemu pomocy społecznej zamieszkuje teren ok. 9% obszaru Olsztyna. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej są różne (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność, konflikt z prawem), jednak w każdym przypadku wiąże się z niskim poziomem samodzielności, zaradności życiowej oraz kompetencji społecznych i zawodowych. W związku z tym, jednym z najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Miasta jest aktywizacja społeczna i zawodowa tych osób wraz z poprawą warunków ich zamieszkania. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach – lokale komunalne. Na obszarze rewitalizacji skoncentrowane jest 90,88%całego zasobu mieszkaniowego gminy. Zgodnie z Diagnozą Obszaru Miasta Olsztyna, stan lokali komunalnych jest bardzo zły. Zgodnie ze szczegółową analizą tego zasobu zawartą w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2011-2016 blisko 2000 z nich to lokale o obniżonym standardzie, w tym 1555 nie posiada samodzielnej łazienki, 861 nie posiada samodzielnej ubikacji, 747 wymaga wspólnego użytkowania pomieszczeń. Ok. 70% mieszkaniowego zasobu wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym. Realizacja ustawowego obowiązku zaspokajania przez Gminę potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wymusza konieczność pozyskiwania nowych lokali. Potrzeby te są szacowane na podstawie liczby złożonych wniosków dotyczących przydziału mieszkania, konieczności zapewnienia lokali zamiennych, liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję, racjonalnego gospodarowania zasobem gminy. W wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Gminy oszacowano, że na dzień 31 grudnia 2010 r. zapotrzebowanie to wynosiło 437 lokali. Gmina Olsztyn dysponuje 4750 mieszkaniami komunalnymi, z czego na Osiedlu Wojska Polskiego posiada ich 558.

W związku z potrzebami zapewnienia mieszkańcom mieszkań komunalnych i socjalnych i niedoborem zasobów infrastruktury przeznaczonych na ten cel Gmina Olsztyn, w zakupionym w 2015 r. przy Al. Wojska Polskiego 14 budynku po dawnym hotelu i następnie akademiku, zaplanowała urządzić mieszkania komunalne. Budynek położony jest na Osiedlu Wojska Polskiego, które znajduje się w wyznaczonym w Miejskim Programie Rewitalizacji – Olsztyn 2020 obszarze do rewitalizacji. Zgodnie z MPRO, ulica i osiedle Wojska Polskiego charakteryzują się występowaniem wysokiego odsetka zjawisk patologicznych (pijaństwo, włamania, bójki, agresywne zachowania). Zgodnie z MPR Olsztyna 2020, kryzys społeczny na tym obszarze cechują wysokie wskaźniki: 589 osób korzysta z zasiłków MOPS, 47 osób korzysta z programów MZPiTU, 268 osób to zarejestrowani bezrobotni.

Problemami mieszkańców, będących jednocześnie interesariuszami przedstawionego projektu są:

 • brak lokali socjalnych dla najbardziej potrzebujących,
 • złe warunki socjalno – bytowe osób w trudnej sytuacji,
 • interesariusze projektu to zwykle osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem,
 • niezadowalający stan techniczny budynku będącego w zasobie Gminy Olsztyn i jego niska efektywność energetyczna,
 • niedostosowanie budynków będących w gminnym zasobie mieszkaniowym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wysokie koszty eksploatacji budynku;
 • niski poziom estetyki części miasta, w której położony jest budynek;
 • duża liczba oczekujących na przydział lokalu komunalnego
 • duże zaległości płatnicze interesariuszy projektu, które są powodem kwalifikacji do lokalu socjalnego.

Uwzględniając powyższe problemy i potrzeby środowiska społeczno - gospodarczego celami nadrzędnymi inwestycji są:

 • wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji,
 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar zdegradowany,
 • zwiększenie udziału lokali socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • zmniejszenie zjawiska ubóstwa i patologii na obszarze objętym projektem,
 • poprawa funkcjonalności i estetyki nieruchomości na obszarze rewitalizowanym.

Cele szczegółowe odpowiadają zidentyfikowanym problemom:

 • udostępnienie nowoczesnych lokali socjalnych najbardziej potrzebującym,
 • poprawa warunków socjalno – bytowych osób w trudnej sytuacji,
 • rewitalizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem,
 • poprawa efektywności energetycznej budynku,
 • poprawa stanu technicznego budynku będącego w zasobie beneficjenta;
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • poprawa estetyki centralnej części miasta;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku;
 • zmniejszenie zaległości płatniczych interesariuszy projektu poprzez zwiększenie dostępu do tanich usług społecznych – wpływ na zwalczanie ubóstwa;

Każdy z ww. celów pozwoli osiągnąć założone wartości wskaźników produktu i rezultatu wzajemnie wzmacniając swoje oddziaływanie. Realizacja tych celów łącznie daje efekt synergii. Problemy i potrzeby interesariuszy projektu zostały przełożone na ww. cele projektu. Realizacja przedsięwzięcia wywołuje szereg pozytywnych korzyści społeczno - gospodarczych, przyczyniając się do zwiększenia udziału lokali socjalnych i komunalnych w zasobie Gminy, w tym zapewnienia większej liczbie najbardziej potrzebujących mieszkańców Olsztyna niedrogich w utrzymaniu lokali mieszkalnych (w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz pobudzenia aktywności społecznej interesariuszy projektu.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WiM 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytet inwestycyjny 9 b – wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, Cel szczegółowy: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Zakres przedsięwzięcia jest spójny z typami możliwych do realizacji projektów określonych w Programie:„przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)”.

Pogoda