Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF
Wartość Projektu: 35 675 649,71 zł
Dofinansowanie: 29 670 961,12 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy Miasta Olsztyna oraz gmin ościennych (Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo) zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego, który służyć ma podniesieniu jakości życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (w skrócie: MOF)  Olsztyna.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa społeczności na terenie Olsztyna oraz 6 gmin ościennych poprzez doposażenie i integrację służb zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu. 

W ramach projektu przewidywana jest realizacja następujących zadań:

  1. Przebudowa budynku przy ul. Augustowskiej 44 w celu stworzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. Zakup wyposażenia kwaterunkowego i biurowego. Zakup sprzętu komputerowego i łączności.
  2. Stworzenie na terenie MOF spójnego systemu powiadamiania mieszkańców oraz służb o zagrożeniach poprzez wymianę i dostawę syren alarmowych. Wyposażenie pojazdów służb, patroli pieszych oraz jednostek systemu bezpieczeństwa, zakup środków łączności oraz terminali umożliwiających szybką wymianę informacji z Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa.
  3. Stworzenie, wdrożenie i integracja spójnego oprogramowania aplikacyjnego i uruchomienie portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnych dla mieszkańców regionu.
  4. Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych poprzez budowę na wybranych jeziorach systemu powiadamiania pogodowego, urządzeń monitoringu warunków pogodowych oraz tablic informacyjnych.
  5. Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Mobilne Centrum Kierowania  umożliwiające prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania planuje się zakup 2 pojazdów - rozpoznania oraz dowodzenia i łączności oraz przyczepy z wyposażeniem.
  6. Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego zapewniającego wsparcie służb oraz organów samorządowych w sprzęt ratowniczy, specjalistyczny oraz kwatermistrzowski na wypadek klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Projekt ma charakter kompleksowy. Integruje działania na obszarach miejskich i wiejskich, sprzyjając zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa. Zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku usprawnienia przepływu i wymiany informacji pomiędzy służbami oraz stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych oraz udoskonalenie procedur służyć będzie szybkiej wymianie informacji pomiędzy tymi służbami, co usprawni system zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy w obliczu klęski żywiołowej.

    Pogoda