Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III: Cyfrowy Region
Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Wartość Projektu: 27 687 896,77 zł
Wkład EFRR: 22 945 501,49 zł
Data podpisania umowy: 30.11.2017 r.

Opis Projektu:

Projekt „Cyfrowy Olsztyn” jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn (Urzędu Miasta Olsztyna) oraz jednostek podległych o nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe, zapewniające możliwość wdrożenia jakościowo nowych, elektronicznych usług publicznych, wspomagających realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy Olsztyn. 

W ramach projektu Wnioskodawca będzie realizował następujące zadania tj.:

 1. wdrożenie Platformy Zamówień Publicznych;
 2. wdrożenie Zintegrowanej Platformy Finansowej;
 3. powołanie Centrum Usług Wspólnych Informatycznych;
 4. wykonanie e-usług edukacyjnych;
 5. wykonanie e-usług geodezyjnych;
 6. podniesienie poziomu istniejących usług poprzez dodanie płatności online;
 7. centralna kartoteka kontrahentów;
 8. integracja z szyną danych SOA/ESB;
 9. szkolenia;
 10. zakup 6 wydajnych serwerów fizycznych;
 11. zakup 12 licencji Avamar DPS;
 12. rozszerzenie pojemności Systemu Backup;
 13. rozbudowa systemu 2 macierzy;
 14. zakup 12 licencji systemu wirtualizacji z 5 letnim wsparciem;
 15. zakup infrastruktury sieciowej;
 16. wdrożenie procesów zgodnych z normą ISO 20000;
 17. zakup systemu do obsługi HELPDESK;
 18. zakup systemu do zarządzania infrastrukturą AD;
 19. zakup i dostawa urządzenia rozbudowującego firewall do klastra;
 20. zakup i dostawa routing engine wraz z wdrożeniem;
 21. zakup i dostawa systemu macierzy wraz z urządzeniami;
 22. wykonanie portalu „Nabór online”;
 23. rozbudowa systemu kopii zapasowych.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu będą działania w zakresie stworzenia przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją samorządową, obejmujące obszary prawne, organizacyjne, techniczno-technologiczne i społeczne. Projekt jest próbą kompleksowego realizowania ideie-administracji. Planuje się zakup i instalację wraz z wdrożeniem aplikacji dla obywateli Gminy Olsztyn oraz aplikacje „back-office” wspierające zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyna. 

Głównym celem projektu poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego w Gminie Olsztyn oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych.

Realizacja powyższych celów jest odpowiedzią na potrzeby wynikające zarówno ze strony Klientów Urzędu jak i Pracowników Gminy Olsztyn, odnośnie niewystarczająco rozbudowanego systemu informatycznego działającego w oparciu o niewydolną infrastrukturę, która w przypadku Klientów wydłuża proces załatwiania spraw natomiast w przypadku pracowników Gminy wydłuża ich pracę oraz utrudnia wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych.

Realizacja projektu wynika również ze zdiagnozowanych potrzeb, tj.:

 • zamknięcie ostatniej luki w obszarze informatyzacji i wdrożenia e-usług przez wnioskodawcę ,
 • wdrożenie jednego systemu F-K dla urzędu i jednostek podległych,
 • wdrożenie nowoczesnych aplikacji obsługujących pracę urzędu (program finansowo-księgowy, platforma zamówień publicznych),
 • dostosowanie systemów informatycznych do obowiązujących przepisów prawa (platforma zamówień publicznych),
 • konieczność objęcia ochroną nowych danych,
 • dostosowanie budynków jednostek podległych do potrzeb teletechnicznych,
 • zakup nowoczesnego sprzętu IT na potrzeby pracy urzędu i jednostek podległych.

 

Pogoda