Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.2 - Infrastruktura socjalna
Wartość Projektu: 2.199.646,61 zł
Dofinansowanie: 1.447.030,57 zł
Data podpisania umowy: 26.03.2019

 

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie. Budynek został wzniesiony na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX w. Po oddaniu go do użytkowania był już w latach późniejszych poddawany bieżącym remontom konserwacyjnym, obejmującym elementy wykończenia i wyposażenia obiektu, jednak nie dokonywano w nim większych remontów. Zły stan techniczny budynku wpływa na utratę zdolności do wypełniania funkcji społecznych oraz do obsługi większej liczby osób. Stanowi też zagrożenie utraty bądź pogarszania stanu zdrowia uczestników Dziennego DPS. W ramach projektu przewiduje się m.in. wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych wew. oraz zewn. – zgodnie z projektem oraz zakup wyposażenia.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest. "Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych na rzecz osób zależnych poprzez modernizację budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie". Dzięki realizacji projektu osiągnięcie zostaną szczegółowe cele i rezultaty, wśród których wymienić należy:

  • aktywizację społeczną osób zależnych,
  • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług socjalnych,
  • zmiana zachowań społecznych wśród osób zależnych,
  • utrzymanie bądź wzrost samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie,

Powstała w ramach realizacji projektu infrastruktura przyczyni się zatem do wzmocnienia kompetencji społecznych osób starszych i niepełnosprawnych, ich zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Zmodernizowana infrastruktura pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych, finansowych i technicznych do organizacji w celu:

  • przeprowadzania zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • wsparcia indywidualnego i/lub grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz terapii zajęciowej zmierzającej do zwiększenia możliwości ruchowych osób zależnych i ich motywacji do działania.

Projekt przyczyni się do wypełnienia celów głównego i szczegółowego RPO WiM 2014-2020, 9 Osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.2 - Infrastruktura socjalna.

Właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji będzie Gmina Olsztyn, która zapewni środki finansowe na utrzymanie powstałej infrastruktury w okresie trwałości. Środki te będą corocznie zabezpieczane w Budżecie Miasta. Zarządzać projektem będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (MOPS). MOPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Miasta Olsztyn.

Pogoda