Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie: 4.4.1 Ekomobilny MOF - (ZIT Olsztyna)
Wartość Projektu: 7 248 438,98 zł
Wkład EFRR: 5 999 686,78 zł
Data podpisania umowy: 29.09.2017 r.

Opis Projektu:

Głównym założeniem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności i wzrostu efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez podjęcie kompleksowych inwestycji służących transportowi zbiorowemu.

Projekt składa się z dwóch zadań:

 1. Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego
  i Sybiraków do ulicy Hanki Sawickiej - przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń dla prognozowanych natężeń ruchu, przebudowa zjazdów, skrzyżowań w obrębie pasa drogowego, chodników, budowa ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, budowa zatoki autobusowej, rozbudowa kanalizacji deszczowej na całym przebudowywanym odcinku, przebudowa oświetlenia drogowego, kolizji z urządzeniami pod i naziemnymi (elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi), gospodarka drzewostanem, nasadzenia zieleni, prace towarzyszące.
 2. Budowa i przebudowa oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu „Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie” - budowa oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącego oświetlenia, prace towarzyszące.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest: „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia miejskiego i przebudowę ul. Jagiellońskiej w Olsztynie”.

Cel szczegółowy to: „Poprawa efektywności energetycznej i zrównoważonej mobilności mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna poprzez energooszczędne oświetlenie miejskie i kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu”.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców MOF Olsztyna zostanie osiągniętą poprzez:

 • Zwiększenie ilości łańcuchów ekomobilności – komunikacyjnych tras rowerowych oraz traktów pieszych przyjaznych mieszkańcom i turystom, które w przyszłości zostaną połączone z planowanymi odcinkami o tej samej funkcji na obszarze gmin ościennych (Gm. Dywity) włączonych do MOF,
 • Poprawa warunków komunikacji rowerowej, rozwój infrastruktury rowerowej – połączenie projektowanej ścieżki z miejskim systemem rowerowych powiązań komunikacyjnych
  i promowanie dzięki temu zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się i niepełnosprawnych,
 • Usprawnienie ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska, Limanowskiego i Sybiraków oraz skrzyżowania ulic Limanowskiego – Hanki Sawickiej – zwiększenie punktualności ruchu transportu zbiorowego (w wyniku budowy buspasa na przebudowywanym odcinku ul.
  Jagiellońskiej – większe zadowolenie mieszkańców).

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, ścieżek rowerowych i chodników:

 • Wyraźna separacja ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego (ul. Jagiellońska) – czytelny układ architektoniczny,
 • Nawierzchnie o wysokich cechach użytkowych,
 • Likwidacja dotychczasowych barier architektonicznych – udostępnienie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
 • Zmniejszenie wypadkowości.

Promowanie działań niskoemisyjnych w MOF Olsztyna poprzez:

 • Budowę ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych i chodnika – jako alternatywnych dróg przemieszczania się,
 • Przebudowę i budowę, na energooszczędne, oświetlenia ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego i Jagiellońskiej – zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku energooszczędnego oświetlenia ledowego z detektorami ruchu i
  możliwością ustawienia natężenia światła,

Aktywizacja gospodarcza MOF Olsztyna poprzez podniesienie atrakcyjności terenu w wyniku inwestycji w infrastrukturę transportową – poprawa warunków funkcjonowania istniejących podmiotów oraz stworzenie warunków do rozwoju nowych działalności, tj.:

 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy poprzez zapewnienie dostępności transportowej,
 • Promocja produktów turystycznych (komunikacyjne trasy rowerowe),
 • Efektywniejsza obsługa intensywnie rozwijających się obszarów miasta w różnych dziedzinach gospodarki,
 • Poprawa jakości życia w mieście – przyciągnięcie nowych mieszkańców i inwestorów. Użytkownikami projektu będą mieszkańcy MOF Olsztyna, w tym przede wszystkim mieszkańcy Olsztyna oraz Gminy Dywity, do której doprowadza ul. Jagiellońska.

Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność komunikacji zbiorowej (usług publicznych) z uwagi na podniesieniejakości oświetlenia pasa drogowego – dzięki odpowiedniemu oświetleniu zrealizowana infrastruktura będzie bezpiecznie wykorzystana także po zmroku.

Obszar projektu dotyczący komunikacji i transportu oraz nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego, zawsze nastawiony jest na rozwój gospodarczy. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wpłynie pozytywnie na przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych.

 

Pogoda