Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna
Działanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Wartość Projektu: 19 987 994,47 zł
Wkład EFRR: 8 500 000 zł
Data podpisania umowy: 29.09.2017 r.

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej leżących na terenie Olsztyna tj.:

 1. Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy ul. Bałtyckiej 45,
 2. Przedszkola Miejskiego nr 14, przy ul. Kłosowej 23a,
 3. Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, przy Al. Piłsudskiego 61,
 4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Małłków 3,
 5. Zespołu Szkół Budowlanych, przy ul. Żołnierskiej 15

Budynki te nie spełniają wymagań termoizolacyjności, stąd wykonane zostaną prace termomodernizacyjne:

 1. Modernizacja c.o. i c.w.u, ocieplenie dachu, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, ocieplenie podłogi i ścian przy gruncie.
 2. Instalacje wewnętrzne c.o., wymiana okien w piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych
  i stropodachu, wymiana drzwi.
 3. Ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych w tym ścian w gruncie, ocieplenie posadzki na gruncie, wymiana okien i drzwi, montaż wentylacji z rekuperacją, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej.
 4. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, ścian zewnętrznych, cokołów, modernizacja c.o. i c.w.u, montaż kolektorów słonecznych. Cześć prac zrealizowana w 2015 r. nieujęta w projekcie.
 5. Wymiana instalacji c.w.u, montaż baterii, wymiana instalacji c.o. oraz węzła cieplnego na kompaktowy, montaż ogrzewania z pompą ciepła zintegrowaną z GWC, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewana z rekuperacją oraz GWC, ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi.
 6. We wszystkich budynkach zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia w regionie, poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach użyteczności publicznej. 

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Sferę społeczną tzn. poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji oraz zastosowanie energooszczędnych technologii.
 2. Sferę przestrzenną tzn.: poprawę funkcjonalności instytucji świadczących usługi edukacyjne na rzecz mieszkańców, poprawę estetyki przestrzeni miejskiej.

Cele operacyjne:

 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Olsztyn.
 2. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia termomodemizowanych obiektów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Wzmocnienie potencjału społecznego, gospodarczego i edukacyjnego miasta oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej wraz ze zwiększeniem popytu turystycznego.
Pogoda