Idź do treści strony
Gospodarka

Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie

Oś priorytetowa 4 - "Efektywność energetyczna"
Działanie 4.4 - "Zrównoważony transport miejski"
Poddziałanie 4.3.1 - Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Wartość projektu: 862 983,64 zł
Wartość dofinansowania: 726 145,25 zł
Wydatki kwalifikowane: 854 288,53 PLN
Poziom dofinansowani:  85%

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 24.07.2020 r.
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 24.07.2020 r.
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Zadanie 1 Budowa chodnika wzdłuż ul. M. Zientary – Malewskiej (Etap V)
Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury pieszej zlokalizowanej w ciągu ul. M. Zientary-Malewskiej. Ulica ta stanowi ciąg połączenia drogowego z gminą Barczewo (przez Nikielkowo do Łęgajn). Jest to w zasadzie jedyne w tym obszarze lokalne połączenie drogowe między gminami. Podstawowym celem projektowanej przebudowy infrastruktury pieszej w odniesieniu do przedmiotowego zadania jest: poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu, poprzez odpowiednią separację ruchu, wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: oznakowania poziomego - na przejściu dla pieszych przewidziano zastosowanie, od strony krawężnika, rzędu płytek typu "STOP”, a także punktów przy przejściu dla pieszych „kocie oczka”, ponadto w ramach organizacji ruchu zostanie ustawiony znak  C-13/16.

Zadanie 2 Budowa łącznika między ul. Niepodległości a Łynostradą:
Zadanie jest elementem TRASY ROWEROWEJ „ŁYNOSTRADA” prowadzającej wzdłuż rzeki Łyny z os. Brzeziny poprzez os. Podgrodzie, Park Centralny, Park Podgrodzie i Las Miejski aż do granic Olsztyna. Planowany zakres to brakujący element – łącznik pomiędzy ul. Niepodległości a Łynostradą. Łynostrada jest najważniejszą trasa pieszo-rowerową na terenie MOF Olsztyn. Podstawowym celem projektowanej przebudowy infrastruktury pieszo-rowerowej w odniesieniu do etapu IIa – łącznik pomiędzy ul. Niepodległości a Łynostradą jest: zapewnienie ciągłości i spójności trasy pieszo-rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągu, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: ogrodzenia od strony szpitala, poręczy ochronnych wydłuż pochylni.

Zadanie 3 Etap II i III przebudowy ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych chodnika. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi dla rowerów i pieszych oraz połączenie tej drogi z ciągiem pieszo-rowerowym w ramach inwestycji budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie Etap IV trasa rowerowa ŁYNOSTRADA.

Podstawowym celem projektowanej budowy i przebudowy jest: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wybudowanie nowego fragmentu drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę istniejącego ciągu pieszego po stronie wschodniej oraz zmianę sposobu parkowania dla istniejących zatok postojowych. Ponadto przewidziano wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: oznakowania poziomego i pionowego oraz balustrad celem zabezpieczenia pieszych jak i rowerzystów.

Efektem realizacji będzie rozbudowa infrastruktury rowerowej i pieszej, co przyczyni się do rozwoju łańcuchów ekomobilnosci w Olsztynie. Przyjęty zakres pozytywnie wpłynie na klimat poprzez łagodzenie jego zmian. Działania w kierunku rozwoju transportu zbiorowego w tym przypadku infrastruktura pieszo-rowerowa realizują cele i założenia programu niskoemisyjnego dla Olsztyna. Stworzenie alternatywnych form komunikacji do transportu samochodowego prowadzi do ograniczenia emisji komunikacyjnej, zapewni zrównoważony rozwój miasta i obszarów przyległych. Rozbudowa układu ścieżek rowerowych na terenie Olsztyna zwiększy dostępność kolejnych obszarów dla osób korzystających z tego środka transportu poprzez bezpieczną infrastrukturę odseparowaną
od dróg publicznych, samochodowych. Dodatkowo zachęci kolejne osoby do korzystania z roweru nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również do codziennego funkcjonowania (dojazd do pracy czy szkoły).

Pogoda