Idź do treści strony
Gospodarka

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie: 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Wartość Projektu: 49 107 205,11 zł
Wkład EFRR: 30 283 780,62 zł
Data podpisania umowy: 11.04.2017

Opis Projektu: 

 1. Przedmiotem projektu realizowanego w ramach ZIT są 3 zadania na terenie Gm. Olsztyn:
  • Etap VI Łynostrada (zad. 2) - budowa TRASY ROWEROWEJ (docelowo prowadząca wzdłuż Łyny z os. Brzeziny do Lasu Miejskiego i granic Olsztyna) – w ramach projektu zbudowana zostanie trasa od ul. Tuwima do Parku Centralnego.
  • Etap I Witosa - budowa prawostronnej drogi dla rowerów oraz połączenie tej drogi z ciągiem pieszo rowerowym od ul. Herdera. Powstaną stojaki rowerowe: 9 szt.
  • Etap IVa i IVb Obrońców Tobruku-budowa prawostronnego ciągu pieszo‐rowerowego, ścieżki rowerowej i chodnika wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury.
 2. Jako element projektu „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gm. Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód niniejszy projekt uwzględnia budowę ścieżek rowerowych oraz chodników w pasie ul Kresowej na odcinku od skrzyżowania z planowaną do budowy ul Wołodyjowskiego do granicy administracyjnej Olsztyna i gminy Jonkowo oraz budowę chodników i ścieżek wzdłuż ul. Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza.
 3. Zakup 4 szt. taboru tramwajowego.

Najważniejszym elementem w ramach realizacji projektu jest poprawa zrównoważonego transportu miejskiego poprzez poprawę warunków komunikacyjnych rowerzystów i pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Planuje się realizację zadań inwestycyjnych w zakresie chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, zakupu taboru, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i odciąży zatłoczone komunikacyjnie centrum Olsztyna. Zmniejszy się uciążliwa emisja komunikacyjna (spaliny, hałas). Projekt wpłynie na łagodzenie zmian klimatu. Uzupełniony zostanie istniejący układ infrastruktury i stworzony spójny, czytelny i bezpieczny system komunikacji transportowej MOF Olsztyna, przenoszący ruch o charakterze codziennych dojazdów do miejsca pracy, nauki, urzędów, miejsc rekreacji, spotkań, zakupów itp.

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest  „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych w kierunku rozbudowy infrastruktury rowerowej i zakupu taboru tramwajowego w Olsztynie, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez zmniejszenie aktualnej emisji komunikacyjnej”.

Celem szczegółowym projektu jest  „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna poprzez zwiększenie ilości łańcuchów komunikacyjnych sieci rowerowej oraz rozwój zasobów taborowych Olsztyńskich Tramwajów”.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców MOF Olsztyna nastąpi poprzez:

 • Zwiększenie ilości łańcuchów ekomobilności – komunikacyjnych tras rowerowych oraz traktów pieszych przyjaznych mieszkańcom i turystom, które w przyszłości zostaną połączone z planowanymi odcinkami o tej samej funkcji na obszarze gmin ościennych włączonych do MOF;
 • Przejęcie części ruchu pojazdów samochodowych transportu indywidualnego – uspokojenie ruchu w śródmieściu Olsztyna;
 • Wzrost jakości transportu publicznego poprzez zwiększenie częstotliwości podróży tramwajów oraz poprawę warunków serwisowych umożliwiających płynne korzystanie z zasobów taborowych;
 • Poprawę warunków komunikacji rowerowej, rozwój infrastruktury rowerowej – wprowadzenie trendu korzystania z dobrej jakości rowerowych powiązań komunikacyjnych i promowanie dzięki temu zdrowego i aktywnego trybu życia;
 • Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się i niepełnosprawnych;
 • Zwiększenie punktualności ruchu transportu zbiorowego (krótsze czasy podróży – większe zadowolenie mieszkańców).

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, ścieżek rowerowych i chodników:

 • Pasy rowerowe i piesze wyraźnie wydzielone od części jezdniowej – czytelne układy architektoniczne,
 • Nawierzchnie o wysokich cechach użytkowych,
 • Redukcja barier architektonicznych sprzyjająca użytkowaniu infrastruktury przez osoby niepełnosprawne,
 • Zmniejszenie wypadkowości.

Promowanie działań niskoemisyjnych w MOF Olsztyna poprzez:

 • Odciążenie centrum miasta z zatłoczenia komunikacyjnego co zmniejszy emisję komunikacyjną (w tym uciążliwy hałas) i zanieczyszczenie środowiska;
 • Zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku – energooszczędne oświetlenie ledowe (w tym sterowane nadążnie - z czujnikami ruchu).

Aktywizacja gospodarcza MOF Olsztyna poprzez podniesienie atrakcyjności terenu w wyniku inwestycji w infrastrukturę transportową – poprawa warunków funkcjonowania  istniejących podmiotów oraz stworzenie warunków do rozwoju nowych działalności, tj.:

 • aktywizacja gospodarcza regionu poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału, w szczególności turystycznego związanego z sąsiedztwem inwestycji w bezpośrednim obszarze atrakcji turystycznych (planowany w ramach niniejszego projektu szlak pieszo – rowerowy pn. Łynostrada);
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy poprzez zapewnienie dostępności transportowej,
 • promocja produktów regionalnych (komunikacyjne szlaki rowerowe, tramwaje),
 • efektywniejsza obsługa intensywnie rozwijających się obszarów miasta w różnych dziedzinach gospodarki,
 • Poprawa jakości życia w mieście – przyciągnięcie nowych mieszkańców i inwestorów.

Użytkownikami projektu będą mieszkańcy MOF Olsztyna w tym przede wszystkim mieszkańcy Olsztyna oraz gmin ościennych wchodzących w skład MOF, które są zlokalizowane na wylocie, planowanych w ramach niniejszego projektu, dróg komunikacyjnych dla rowerów tj. gmina Gietrzwałd, gmina Jonkowo.

Pogoda