Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI: Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne
Podziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
Wartość Projektu: 7 188 386,49 zł
Wkład EFRR: 3 617 375,85 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis Projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej na dwóch odcinkach Łynostrady:

Zadanie 1 - Trasa rowerowa biegnąca od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima zlokalizowana po istniejącym wale chroniącym istniejący polder od rzeki Łyny. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego wału i poszerzenie jego korony, na której zostanie wykonana nawierzchnia gruntowa ścieżki rowerowej ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi.

Zadanie 3 - Trasa rowerowa biegnie od ul. Artyleryjskiej do mostu na rzece Wadąg przez Las Miejski brzegiem rzeki Łyny. Początkowo na odcinku ok. 175 m przebiega równolegle po obu brzegach rzeki. Odcinek po lewej stronie biegnie wzdłuż ogrodzenia byłych terenów wojskowych tunelem w ul. 15 Dywizji i łączy się z główną trasą rowerową na istniejącej kładce nad rz. Łyna. Następnie przebiega lewym brzegiem rzeki od ul. Artyleryjskiej do mostu Smętka, a następnie lasem po prawej stronie Łyny do ulicy prowadzącej do elektrowni, Dalej drogą do elektrowni do mostu na rzece Wadąg.

W ramach projektu przewidziany jest również nadzór projektu, promocja, studium wykonalności oraz dokumentacja projektowa. Realizacja powyższych zadań wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Łynostrada w docelowym układzie ma stanowić rowerowy kręgosłup komunikacji miasta ze względu na centralny przebieg. Stworzenie nowych tras rowerowych w miejscach o dużym potencjale przyrodniczym (obszar Łyny i Las Miejski) przyczyni się do rozszerzenia i zróżnicowania oferty turystycznej opartej w dużej mierze o poznawanie wartości przyrodniczej obszarów chronionych, których granice przechodzą przez miasto Olsztyn i okolice.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez budowę tras rowerowych w Olsztynie". Celem szczegółowym jest „Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur poprzez realizację rekreacyjnych ścieżek rowerowych”. Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WiM 2014-2020, 6 Osi priorytetowej, Działania 6.2 - Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów poprzez realizację dwóch celów szczegółowych projektu:

  1. Zwiększenie potencjału turystycznego regionu poprzez inwestycje w rekreacyjne ścieżki rowerowe i włączenie do oferty turystycznej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska szlaków kanalizujących ruch rowerowy i zmniejszających presję na środowisko, zlokalizowanych w Olsztynie - obszarze o wysokiej wartości dziedzictwa krajobrazowego.
  2. Zwiększenie potencjału turystycznego regionu poprzez inwestycje w rekreacyjne ścieżki rowerowe promujące turystykę aktywną wydłużającą sezon turystyczny i przyciągającą dzięki temu mieszkańców i turystów popierających czynny tryb życia i aktywny wypoczynek w otoczeniu odstresowującej przyrody.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy układu ścieżek rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nad brzegami rzeki Łyny, w granicach i w bezpośrednim sąsiedztwie Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Województwo warmińsko-mazurskie jest drugim województwem pod względem wielkości udziału obszarów objętych ochroną w powierzchni województwa ogółem. Ponad 56% powierzchni zajmują różne formy ochrony. Nie bez powodu wybrano lokalizację projektowanych ścieżek, skoncentrowanych wokół Łyny, największego dopływu Pregoły z Warmii i Mazur oraz na terenie Lasu Miejskiego - największego miejskiego kompleksu leśnego w Europie. Planowane trasy rowerowe przez wzgląd na istniejące zasoby przyrodnicze poprowadzono
z uwzględnieniem wartości terenu, istniejącymi przedeptami i ścieżkami gruntowymi oraz występującą: roślinnością i drzewami. Łączyć się będą z istniejącymi ścieżkami rowerowymi komunikacyjnymi i rekreacyjnymi oraz z rowerowymi szlakami turystycznymi występującymi w graniach Olsztyna, m.in. szlakiem Rodzinnym, Wysoka Brama - Jez. Długie, a także pieszymi: im. P. Diernowa (Jakubowo - Sanatorium), szlakiem św. Jakuba. Ponadto, co ważne z punktu widzenia odwiedzających z zewnątrz komunikuje się z centrum miasta i najatrakcyjniejszymi obiektami turystycznymi. Infrastruktura towarzysząca projektowanym ścieżkom: (mała architektura przy trasie) zapewni odwiedzającym dodatkowe atrakcje w trakcie pobytu w Olsztynie. Budowa systemu ścieżek rowerowych wkomponowanych w istniejące szlaki rowerowe wyznaczone przez PTTK znacznie wzbogaci obecną ofertę turystyki aktywnej na terenie miasta. Gmina Olsztyn zawarła z PTTK porozumienie o współpracy w zakresie promocji niniejszego projektu trakcie swoich działań turystycznych. Rozbudowana infrastruktura służyć będzie tak turystom jak i mieszkańcom Olsztyna, bez przekroczenia chłonności turystycznej terenu i nadmiernej antropopresji. Wykonanie infrastruktury pozwoli na skoncentrowanie w wyznaczonym obszarze i zapobiegać będzie niekontrolowanej penetracji cennych przyrodniczo terenów OCHK Doliny Środkowej Łyny. Zoptymalizowany do potrzeb użytkowników i potencjału naturalnego Olsztyna zakres projektu pozwala na osiągnięcie celu szczegółowego poddziałania, na utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego.
Głównymi interesariuszami projektu będą rowerzyści. Projekt nastawiony jest na rozwój turystyki rowerowej i maksymalne wydłużenie sezonu turystycznego. Popularność turystyki rowerowej w Polsce rośnie sukcesywnie z roku na rok wraz z rozwojem sieci dróg rowerowych. Dzięki tej formie podróżowania można poznać obszary, w które trudno dotrzeć innymi środkami lokomocji lub nie pozwalają inne formy turystyki.

 

Pogoda