Idź do treści strony
Gospodarka
Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie
 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII: Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość Projektu: 6 776 655,04 zł zł
Dofinansowanie: 3 400 000,00 zł, w tym z UE 3 060 000,00 zł, z budżetu państwa: 340 000,00 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu Gminy Olsztyn jest zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Knosały, Niepodległości a rzeką Łyną w Olsztynie tzw. "Zakola Łyny" w ramach rewitalizacji obszaru zdegradowanego w celu stanu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, zgodnie z Miejskim Planem Rewitalizacji Olsztyna 2020. Zaplanowano budowę ulic wraz z uzbrojeniem terenu (sieciami: wodociągową, kan.sanitarnej, kan. deszczowej, przebudową sieci cieplnej i telekomunikacyjnej), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powstanie też parking i miejsca postojowe przy budynku dawnej Zajezdni Trolejbusowej, zaś przy Muzeum Nowoczesności - plac zaprojektowany w tonie korespondującym z sąsiadującym Parkiem Centralnym. Koresponduje także z przestrzenią, zaplanowaną przy budynku Zajezdni. Głównym założeniem placu jest utrzymanie drożności przewidywanych ciągów komunikacyjnych przy zachowaniu prostej i atrakcyjnej przestrzeni. Jego serce stanowi fontanna typu dry-plaza. Trzy rzędy dysz z podświetleniem będą dawały pionowe strumienie wodne o różnej wysokości i konfiguracji. Centrum placu to przestrzeń dająca możliwość przeprowadzania wszelkiego rodzaju plenerowych wydarzeń rekreacyjnych i kulturalnych. Projekt zakłada montaż elementów małej architektury – latarni, ławek, krzeseł, podestów drewnianych, śmietników, krat na drzewa, podestów, stojaków na rowery. Zostanie wykonane nowe oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Projekt wypełnia istniejącą lukę w infrastrukturze publicznej na tym obszarze, a dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu z układem Starego Miasta i Śródmieścia stanowi ich kontynuację i uzupełnienie. Projekt jest zgodny z SzOOP RPO WiM 2014-2020, dotyczy zagospodarowania zdegradowanego obszaru miejskiego, ukierunkowany jest na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie przestrzeni publicznej walorów estetycznych i funkcjonalnych(w tym wypoczynkowych i rekreacyjnych) z uwzględnieniem jej regionalnej tożsamości. Poprawia jakość życia lokalnej społeczności.

Cele projektu:

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanych potrzeb środowiska społeczno - gospodarczego wskazanych w Miejskim Programie Rewitalizacji - Olsztyn 2020. Obszar objęty projektem znajduje się na terenie wyznaczonym do rewitalizacji ze względu na koncentrację na nim wysokiego odsetka patologicznych zjawisk społeczno - gospodarczych. Teren ten, niezwykle cenny z punktu widzenia położenia (sąsiedztwa ze Starym Miastem i nowoczesnymi terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi) cechuje postępująca degradacja oraz utrata charakteru i znaczenia turystycznego. Teren ten jest tym bardziej cenny kulturowo, gdyż istnieją na nim atrakcyjne obiekty zabytkowe np. Muzeum Nowoczesności w dawnym Tartaku Raphaelssonów czy dawna Zajezdnia Trolejbusowa, stanowiące atrakcje kulturalno - turystyczne, a ich bezpośrednie otoczenie stanowi obecnie zaniedbaną przestrzeń, nie urządzoną komunikacyjnie i wizualnie, obniżającą atrakcyjność oraz przyczynia się do utrwalania zachowań patologicznych i przestępczości. Teren nie jest oświetlony a jego postępująca degradacja prowadzi do pogłębienia dysproporcji estetyczno - funkcjonalnych w stosunku do terenów sąsiadujących, już zrewitalizowanych. Obecność zaniedbanej przestrzeni w tkance śródmiejskiej przyczynia się do utrzymywania wśród społeczeństwa stylu życia obniżającego stan zdrowia poprzez brak aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niedostateczna spójność i konkurencyjność oferty społeczno - gospodarczej Gminy Olsztyn w zakresie standardu obiektów i atrakcji na tym terenie powoduje niedostateczne poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, łączności z tradycją tego miejsca, jego historią i dziedzictwem kulturowym. Obecnie użytkownikami tego terenu są przede wszystkim mieszkańcy korzystający z miejsc postojowych oraz pracownicy i petenci przyległych budynków Urzędu Miasta (ok. 26 tys. osób rocznie). Gmina Olsztyn wychodzi naprzeciw tym problemom rewitalizując objęty projektem obszar tzw. "Zakola Łyny", dzięki czemu zrewitalizowane z funduszy unijnych Muzeum Nowoczesności zyska uporządkowane otoczenie, korespondujące z Istniejącym Parkiem Centralnym. Miejsce to służyć będzie także integracji społecznej, zwiększy przywiązanie mieszkańców do obszaru rewitalizacji i posłuży budowaniu lokalnej tożsamości. Stworzenie trwałych więzi z miejscem zamieszkania jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój obszarów miejskich. Poczucie bycia częścią wspólnoty, a także emocjonalny związek z miejscem, w którym się żyje i pracuje powoduje chęć współuczestniczenia w sukcesie tej wspólnoty. Przykład przyległego Parku Centralnego pokazuje, że mieszkańcy Olsztyna potrzebują przestrzeni, w których bez przeszkód będą mogły być organizowane inicjatywy wzmacniające więzi społeczne. Jednocześnie, dzięki realizacji projektu zwiększy się udział zieleni na tym obszarze i podniesiona zostanie atrakcyjność przestrzeni publicznej i jakość życia mieszkańców.

Projekt ma na celu przywrócenie obszarowi "Zakola Łyny" funkcji społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) oraz podniesienie atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej, z zachowaniem jego regionalnej tożsamości. Tym samym wpisuje się w cel tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz celem szczegółowym działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji tj. Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Wpisuje się także w Priorytet inwestycyjny 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Powyższy cel ten będzie realizowany poprzez:

  • sferę społeczną tzn.: ułatwienie dostępu do kultury oraz rekreacji osobom wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności mieszkańców, wzrost poczucia przywiązania do zamieszkiwanego obszaru, wzrost kompetencji społecznych mieszkańców, poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji oraz zastosowanie energooszczędnych technologii, zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych;
  • sferę przestrzenną tzn.: poprawę funkcjonalności instytucji kultury świadczących usługi na rzecz mieszkańców, poprawę estetyki przestrzeni miejskiej

 

Pogoda