Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI: Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury
Poddziałanie: 6.6.1. Dziedzictwo kulturowe
Wartość Projektu: 4 362 631,24 zł
Wkład EFRR: 3 289 503,20 zł
Data podpisania umowy: 29.12.2016 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez rewaloryzację Parku Jakubowo.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • odtworzenie historycznie ważnego miejsca, powiązanego funkcjonalnie i przestrzennie z innymi analogicznymi obiektami na terenie Miasta;
 • przywrócenie dawnej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • wprowadzenie nowatorskich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników;
 • stworzenie spójnej i konkurencyjnej oferty turystycznej miasta, która spowoduje wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne;
 • budowanie poczucia łączności z tradycją miejsca, historią oraz poszanowanie spuścizny poprzednich pokoleń a także dawnych mieszkańców tych ziem;
 • budowanie tożsamości regionalnej, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, w tym wspieranie działań stowarzyszenia Nasze |Jakubowo - działającego m.in. na rzecz zachowanie i promowania dziedzictwa kulturowego Jakubowa;
 • propagowanie formy czynnego wypoczynku, rozwinięcie sprawności fizycznej oraz zamiłowania do aktywnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego;
 • aktywizację gospodarczą regionu poprzez pełniejsze wykorzystanie rosnącego potencjału turystycznego;
 • poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.

Realizacja projektu sprzyjać będzie wykorzystaniu tego obszaru nie tylko przez mieszkańców miasta ale także i turystów. Przyjęto, że liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wyniesie 169.981/rok.

Opis Projektu: 

Park Jakubowo zlokalizowany jest na terenie pomiędzy ulicami: Al. Wojska Polskiego, ul. Radiową, ul. Parkową w Olsztynie. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-2173 dnia 25 stycznia 2005 r. decyzją WKZ.

Zakres rzeczowy projektu:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty adaptacyjne,
 • wykonanie (remont / budowa) schodów terenowych z balustradami / bez balustrad,
 • wykonanie nawierzchni parkowych, placów postojowych,
 • demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż istniejących ławek w nowym miejscu,
 • montaż ławek i koszy,
 • montaż oświetlenia parkowego,
 • montaż niskiego wygrodzenia Stawu Browarnego,
 • montaż słupków ograniczających wjazd od strony Al. Wojska Polskiego na teren parku,
 • montaż nowych urządzeń siłowych,
 • prace związane z odwodnieniem,
 • przeprowadzenie prac związanych z instalacjami elektrycznymi, w tym m.in. układanie sieci kablowej, nowe latarnie, system sterowania strumieniem świetlnym w oparciu o czujniki ruchu, modernizacja szafek oświetleniowych do systemu telemenagementu,
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
 • wycinka drzew oraz krzewów,
 • przesadzanie krzewów,
 • frezowanie karpin,
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,
 • wykonanie darniowania skarp i renowacja trawników,
 • promocja projektu, SW, dokumentacja projektowa, nadzór w projekcie.

Zrewaloryzowany Park Jakubowo będzie udostępniony dla ogółu społeczeństwa. W parku przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, zamontowany zostanie monitoring, oraz inteligentne oświetlenie. Zastosowane materiały charakteryzować się będą odpowiednią funkcjonalnością i trwałością. Prace przeprowadzone będę z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i zaleceń WKZ.

Pogoda