Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI: Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury
Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
Wartość Projektu: 1 185 562,20 zł
Wkład EFRR: 946 893,89 zł
Data podpisania umowy: 29.12.2016 r.

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału turystycznego Olsztyna, poprzez włączenie do jego oferty turystycznej zrewaloryzowanego, cennego historycznie terenu bezpośrednio sąsiadującego z murami okalającymi Katedrę Św. Jakuba oraz nowy Dom Pielgrzyma – tj. terenu plant miejskich.  Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 • odtworzenie historycznie ważnego miejsca, powiązanego funkcjonalnie i przestrzennie z innymi analogicznymi obiektami na terenie miasta oraz nadanie mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej; 
 • stworzenie spójnej i konkurencyjnej oferty turystycznej Miasta, która spowoduje wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa kulturowego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, budowanie poczucia łączności z tradycją miejsca, historią oraz poszanowania spuścizny poprzednich pokoleń, a także dawnych mieszkańców tych ziem;
 • budowanie tożsamości regionalnej;
 • aktywizacja i integracja lokalnej społeczności;
 • propagowanie formy czynnego wypoczynku;
 • rozwinięcie sprawności fizycznej oraz zamiłowania do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
 • aktywizacja gospodarcza regionu poprzez pełniejsze wykorzystanie rosnącego potencjału turystycznego;
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej;
 • rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.

Planty miejskie będą uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych.

Opis Projektu: 

Planty miejskie powstaną w centrum Miasta, na terenie bezpośrednio sąsiadującym z murami okalającymi Katedrę Św. Jakuba oraz nowy Dom Pielgrzyma. Projekt zakłada stworzenie dwóch stref: 

 • strefa ogólnodostępna tzw. piknikowa/rekreacyjna (w miejscu obecnego gruntowego parkingu oraz ogrodu przedszkola), na którą składać się będą kwartały zieleni niskiej , głównie trawniki. Będzie to teren otwarty, sprzyjający różnym formom aktywności i wypoczynku.
 • strefa wyciszenia i relaksu tzw. ogród wirydarzowy (w zagłębieniu terenowym między istniejącym wałem ziemnym, a murami obronnymi), będzie znajdować się w miejscu dawnego ogrodu archiprezbitera i wikarego z Katedry Św. Jakuba. Jest to przestrzeń zlokalizowana w cieniu i oddaleniu od ruchliwej ulicy Pieniężnego, dodatkowo oddzielona wałem miejskim. W tym miejscu przewidziano wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów i bylin, które formą będą nawiązywały do założeń wirydarzowych.
Pogoda