Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna
Wartość Projektu: 2 101 712,14 zł
Wkład EFRR: 1 482 940,65 zł
Data podpisania umowy: 28.12.2017 r.

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest odbudowa południowego skrzydła budynku w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 45 na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób. W wyniku realizacji robót budowlanych powstanie nowa kubatura, która pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową i poprawi warunki funkcjonalne w obiekcie. Powstaną w ten sposób nowe pracownie pełniące funkcję sal warsztatów terapii zajęciowej, wspomagające proces rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, będących głównymi użytkownikami obiektu. Na poziomie parteru powstanie pracownia gospodarstwa domowego, pracownia jadalniana i spiżarnia jako pomieszczenie pomocnicze. Na poziomie przyziemia powstanie pracownia ogrodnicza. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym także dydaktyczny. Powstanie również ogródek, jako element dydaktyczny dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ściśle związany z pracownią ogrodniczą. 

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i skuteczności świadczonych usług socjalnych, wzrośnie liczba miejsc na warsztatach, co wpłynie na większą liczbę osób posiadających umiejętności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Projekt przyczynia się do promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją i dotyczy infrastruktury usług świadczonych na poziomie lokalnym. 

Celem społeczeństwa musi być dążenie do zmniejszania liczby osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie przyczynom prowadzącym do długotrwałej niesamodzielności. Działaniem pozwalającym na przybliżenie się do tego celu jest niewątpliwie rehabilitacja zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Polegać ona powinna na ograniczaniu i zmniejszaniu skutków dysfunkcji ruchowych, psychicznych, co bezpośrednio prowadzić będzie do zwiększania sprawności funkcjonalnej i aktywności życiowej, w tym zawodowej, osób niepełnosprawnych. Większa liczba miejsc dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej to także większa liczba niepełnosprawnych osób usamodzielnionych i zdobywających pracę. Właściwa organizacja pracowni warsztatowych w odbudowanej bryle południowej pozwoli na uzupełnienie programu terapeutycznego oraz zwiększenie liczby osób, które będą mogły uczestniczyć w warsztatach i tym samym samodzielnie zafunkcjonują na rynku pracy. Służyć temu mają między innymi pracownia gospodarstwa domowego, która pozwoli na uzyskanie zdolności zwykłego funkcjonowania w środowisku społecznym, a tym samym szanse na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia osobie niepełnosprawnej.

Pogoda