Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna
Wartość Projektu: 2 890 184,97 zł
Wkład EFRR: 2 215 349,64 zł
Data podpisania umowy: 29.12.2016

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy poprzez:

  1. wsparcie infrastruktury przeznaczonej na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  2. wzbogacenie zakresu, a tym samym jakości kształcenia i nabywanych umiejętności przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  3. wzrost liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce,
  4. wzrost liczby usamodzielnionych osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Opis Projektu:

Projekt obejmuje przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - głównych użytkowników prowadzonych tam Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres prac budowlanych obejmuje kondygnacje: przyziemia, parteru (z wyłączeniem pomieszczeń Rady Osiedla) oraz fragmentu poddasza (nowe pracownie: psychologa, rewidalizacyjna, zaradności osobistej, pomieszczenia sanitarne), a także wykonanie nowej klatki schodowej z winda dla niepełnosprawnych oraz wygodnego dojazdu prowadzącego bezpośrednio pod wejście do budynku z kondygnacji przyziemia, gdzie znajduje się zespół szatni.

Wnętrza budynku zostaną dostosowane zostaną do funkcji WTZ, obowiązujących przepisów zakresu ochrony ppoż, sanitarnych i bhp. Obecne poddasze nieużytkowe zostaną częściowo przystosowane do potrzeb użytkowych i przeznaczone na dodatkowe sale zajęć terapeutycznych. Wykonane zostaną szatnie, łazienki, także dla niepełnosprawnych. Po wyburzeniu ścian wtórnych powstanie czytelny układ komunikacji, zapewniający dostępność dla osób z różnym zakresem niepełnosprawności oraz bezpieczną ewakuację. Ze względu na istniejące silne zawilgocenie i zagrzybienie wykonany zostanie kompletny system renowacji. Budynek zostanie odgrzybiony. Po pogłębieniu piwnic wykonana zostanie kompleksowa, systemowa izolacja ścian piwnic i posadzek pomieszczeń na gruncie. Zastosowany zostanie system tynków renowacyjnych wewnętrznych, które umożliwią stopniowe usunięcie wilgoci z murów. Generalna modernizacja poprawi stan techniczny.

Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020, polega na przebudowie infrastruktury na rzecz WTZ świadczących usługi aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnym osobom niepełnosprawnym, w celu ich powrotu na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i skuteczności świadczonych usług socjalnych. Projekt promuje włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i dyskryminacją i dotyczy infrastruktury usług świadczonych na poziomie lokalnym. Realizatorem jest Gmina Olsztyn.

Pogoda