Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie: 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Wartość Projektu: 2 019 482,24 zł
Wkład EFRR: 829 900,00 zł
Data podpisania umowy: 22.12.2017 r.

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Bałtyckiej 151 w Olsztynie z przeznaczeniem na sale lekcyjne do nauki zajęć matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych wraz z zapleczem sanitarnym. Dobudowana część będzie dwukondygnacyjna, podpiwniczona, powstanie nowa klatka schodowa oraz szatnie w kondygnacji przyziemia. Podczas pras przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wykonane zostaną instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., ciepła technologicznego zasilającego projektowaną centralę wentylacyjną na dachu, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, elektrycznej
i teletechnicznej. Projekt obejmuje także doposażenie szkoły w pomoce naukowe do nauki przedmiotów kształcących w dziedzinach kompetencji kluczowych. 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia ogólnokształcącego w placówce oświatowej, poprzez usunięcie braków infrastrukturalnych oraz wyposażenia. Celem jest również poszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości nauczania w zakresie kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych i języków obcych.

Po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 19 przekształciła się w ośmioletnią szkołę podstawową. Równocześnie, w związku z dynamicznym rozwojem Osiedla Gutkowo, nasilił się problem miejsca w szkole, związany z brakiem pracowni przedmiotowych, sal dydaktycznych oraz odpowiedniej bazy oraz warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rozbudowa szkoły okazała się niezbędna.

Realizacja projektu umożliwi uczniom nabywanie kluczowych w XXI kompetencji zawodowych:

  • kompetencji matematycznych – umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji,
    z naciskiem na proces, działanie i wiedzę.
  • podniesie atrakcyjność i jakość nauczania w zakresie porozumiewania się w językach obcych: języku angielskim i języku niemieckim oraz przyczyni się do zrozumienia różnic kulturowych. Nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dadzą możliwość biegłego mówienia, czytania i pisania oraz lepszego rozumienia ze słuchu.

Realizacja projektu poszerzy ofertę edukacyjną szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
z języków obcych, kół zainteresowań z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pozwoli na wprowadzenie zmian organizacyjnych ukierunkowanych na podwyższanie poziomu kształcenia i wychowania oraz podniesienie jakości pracy szkoły.

Pogoda