Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie: 8.2 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość Projektu: 1 661 335,20 zł
Dofinansowanie: 1 190 175,18 zł
Data podpisania umowy: 28.02.2019 r.

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania:

  1. Budowa placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumptracku – Górka Jasia,
    Tereny znajdujące się wokół Górki Jasia zamieszkałe są w dużej mierze przez osoby z grup marginalizowanych. Dzieci i młodzież, szczególnie z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagają odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego przeciwdziałając tym samym ucieczce w używki i destrukcyjny model spędzania wolnego czasu. Górka Jasia została już częściowo zrewitalizowana w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacji na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej” niemniej jednak istnieje potrzeba wypełnienia ostatniej luki i zorganizowania na tym terenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku. Poprzez budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumptracku projekt zapewni dzieciom i młodzieży oraz pozostałym mieszkańcom możliwość aktywnego i konstruktywnego spędzenia wolnego czasu.
  2. Kontynuacja rewaloryzacji nawierzchni Parku Podzamcze (ogródki restauracyjne – ul. Kołłątaja),
    Rewitalizacja nawierzchni w Parku Podzamcze stanowić będzie ostatni etap wieloletnich prac prowadzonych na tym terenie. Obecnie teren ten jest nieestetyczny, stare, zniszczone płyty chodnikowe i niszczejące drewniane podesty szpecą Park. Nowa nawierzchnia – granitowo-drewniana poprawi walory użytkowe i estetyczne.
  3. Budowa ciągu pieszego dla osób z niepełnosprawnościami – Planty miejskie.
    Na terenie plant miejskich zdiagnozowano problemy z dostępem osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu ma zapewnić wypełnienie tej luki i umożliwić swobodne korzystanie z uroków terenów zielonych Miasta wszystkim mieszkańcom – także osobom z niepełnosprawnościami, dla który możliwość samodzielnego przemieszczania się  stanowi szczególną wartość.

Realizacja projektu pozwoli osobom wykluczonym z obszaru rewitalizacji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu (korzystanie z placu zabaw, siłowni czy pumptracku, ale także umożliwi dojście osobom z niepełnosprawnościami do terenu plant miejskich, korzystanie z atrakcji Parku Podzamcze, w tym udziału w wydarzeniach artystycznych organizowanych na scenie pomiędzy rz. Łyną a restauracjami przy ul. Kołłątaja.

Cel projektu:

Realizacja projektu wynika bezpośrednio z Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 i prowadzić będzie bezpośrednio do zmniejszenia negatywnych skutków społecznych zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji.

Projekt pozwoli na realizację komplementarnych programów aktywizacji i integracji społecznej, przyczyni się do powstania zrewitalizowanej przestrzeni w sferze społecznej, fizycznej i przestrzennej. Projektowana infrastruktura uwzględnia potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami, prowadzi do zwiększenia partycypacji w życiu społecznym grup marginalizowanych poprzez stworzenie funkcjonalnej infrastruktury bez barier architektonicznych pozwalających na swobodne użytkowanie

Pogoda