Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie: 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Wartość Projektu: 22 752 208,56 zł
Wkład EFRR: 18 032 882,20 zł
Data podpisania umowy: 22.12.2017

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne maszyny i urządzenia. Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza infrastrukturalna do praktycznej nauki zawodu, gdzie będzie można zainstalować najnowsze urządzenia stosowane w przemyśle. W wyniku prac wewnątrz i na zewnątrz budynku ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co pozwoli na poprawę jakości kształcenia, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości pracy, a co za tym idzie zwiększenie liczby uczniów nabywających umiejętności zawodowe w nowoczesnych warsztatach szkolnych. W ramach prac niezbędne jest: wzmocnienie konstrukcji budynku, wymiana pokrycia dachu, izolacja i ocieplenie granic bilansowych, przebudowa wnętrza budynku zgodnie z potrzebami prowadzenia procesu dydaktycznego, zapewnienie zgodnego z przepisami zaplecza socjalno-bytowego i administracyjnego, wymiana stolarki okienno-drzwiowej i wszystkich instalacji użytkowych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż urządzeń do monitorowania zużycia mediów, paliw i energii, montaż urządzeń do sterowania obiektem, innych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu funkcjonalności i poprawy efektywności energetycznej obiektu. Poprawie ulegnie dostępność bazy dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawa warunków kształcenia zawodowego umożliwi zacieśnianie współpracy szkoły z pracodawcami, gdyż pozwoli wykształcić absolwentów o najwyższych kwalifikacjach gotowych do podjęcia pracy bez dodatkowych szkoleń realizowanych przez pracodawców. 

Cele projektu:

Celem przebudowy i wyposażenia warsztatów szkolnych jest stworzenie bardzo dobrych warunków kształcenia, które przełożą się w przyszłości na lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy, zwiększą ich konkurencyjność i atrakcyjność zawodową i pozwolą zapełnić braki kadrowe w zakładach przemysłowych w zawodach pożądanych dziś na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest powiązanie podstawy programowej kształcenia w zawodach z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle poprzez kompleksowe usunięcie barier infrastrukturalnych i odpowiednie wyposażenie. Nowoczesne warunki kształcenia umożliwią nie tylko bardzo dobre przygotowanie zawodowe, ale również będą stanowić rzetelne podstawy dla uczniów podejmujących wyższe studia inżynierskie. Stąd realizacja projektu powiązana jest także z zacieśnieniem i rozwojem współpracy szkoły z przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb potwierdziła konieczność modernizacji i rozwoju szkoły w zakresie dostosowania panujących obecnie w szkole warunków kształcenia jak i oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy. Odbędzie się to poprzez poprawę obecnej infrastruktury, wyposażenia w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia oraz wprowadzenia trzech nowych kierunków kształcenia od 1 września 2019 r.: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne maszyny i urządzenia na kwotę blisko 9 mln zł. Absolwenci szkoły staną się konkurencyjni na rynku pracy dzięki doskonałemu przygotowaniu do wykonywania zadań zawodowych i przyczynią się w pracy zawodowej do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko - mazurskiego, a tym samym polskiej gospodarki i przemysłu.  Nowoczesna baza techno-dydaktyczna, jak również bezpieczne warunki kształcenia, zachęcą przyszłych kandydatów, dla których obecnie kształcenie w przemyśle jest mało atrakcyjne, do podjęcia nauki w szkole zawodowej. W konsekwencji wzrośnie zainteresowanie młodych ludzi kształceniem zawodowym w przemyśle, co w naturalny sposób zaspokoi potrzeby przedsiębiorców i pracodawców, a także wzmocni rekrutację na wyższe uczelnie techniczne.

Pogoda