Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna
Wartość Projektu: 2 383 390,63 zł
Wkład EFRR: 1 625 211,52 zł
Data podpisania umowy: 28.12.2017

Opis Projektu:

Projekt obejmuje II etap przystosowania zabytkowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych – głównych użytkowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Głównym założeniem projektu jest przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń do funkcji WTZ. W wyniku realizacji projektu część nieużytkowanego poddasza zostanie zaadaptowana na pracownie: komputerową i plastyczną. W skrzydle zachodnim na poddaszu powstaną 3 mieszkania funkcyjne do treningu życia codziennego - organizacji i dzielenia czasu na czas pracy i czas na prowadzenie gosp. domowego. Powstałe pracownie terapeutyczne oraz pomieszczenia pomocnicze a także mieszkania treningowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów. Projekt obejmuje także wyposażenie wszystkich pozostałych pracowni i pomieszczeń w obiekcie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego i wszelkie działania przy obiekcie mają na celu zachowanie jego wartości historycznych, przy jednoczesnym dostosowaniu do obowiązujących norm z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa pracy. 

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i skuteczności świadczonych usług socjalnych. Projekt przyczynia się do promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. W celu przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki na poziomie społeczności lokalnych, niezbędne jest odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, które obecnie nie nadaje się do realizacji planowanej funkcji. Ważną rolę w procesie deinstytucjonalizacji jest wykluczenie w systemie społecznym wielu barier architektonicznych, komunikacyjnych, organizacyjnych i środowiskowych. Ma to też ogromne znaczenie w przypadku wchodzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Liczne bariery funkcjonalne, w tym przede wszystkim architektoniczne, transportowe, techniczne, komunikowania się, stanowią utrudnienie w dostępie do większości podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, do szkół czy innych placówek edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu wszystkie pracownie i mieszkania funkcyjne zyskają niezbędne, nowoczesne wyposażenie, podnoszące jakość i skuteczność świadczonych usług.

Pogoda