Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII: Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość Projektu: 971 617,97 zł
Wkład EFRR: 717 173,19 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis Projektu: 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja  skweru przy Placu Pułaskiego obejmująca zagospodarowanie przestrzeni wraz z elementami małej architektury w celu nadania mu funkcji społecznych. 

W ramach zadania planuje się wykonanie ciągów pieszych w oparciu o istniejące przedepta oraz ustawienie obiektów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, elementy placów zabaw, stół do gry w szachy.  Na placu wybudowana zostanie drewniana scena, pojawi się nowe oświetlenie , a zieleń zostanie zagospodarowana. W projekcie przewidziano także miejsca na ekspozycję rzeźb.  

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest nadanie funkcji społecznych rewitalizowanemu obszarowi. Zagospodarowany skwer będzie zachęcał do aktywnego spędzania czasu, przyczyni się do integracji społeczeństwa, wyeliminuje przeszkody napotykane przez osoby i rodziny w dostępie do infrastruktury społecznej, w tym kulturalnej i rekreacyjnej. Stworzone miejsce integracji społecznej wpłynie na zwiększenie przywiązania mieszkańców do obszaru rewitalizacji i budowania tożsamości lokalnej. Jednocześnie zwiększony udział terenów zieloni podniesie atrakcyjność przestrzeni publicznej. Przebudowana infrastruktura będzie uwzględniała potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych 

Pogoda