Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie: 8. 1 Obszary wymagające rewitalizacji
Wartość Projektu: 2 662 200,00 zł
Dofinansowanie: 1 761 602,05 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu "Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie” jest rewitalizacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej w Olsztynie przy ul. Knosały 3/5e wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. Pierwotnie w budynku do 1971 mieściła się zajezdnia trolejbusowa, następie magazyny i warsztaty, od kilku lat jest on nieużytkowany. Obiekt będzie pełnił funkcję pawilonu wystawowego zlokalizowanego obok Tartaku Raphaelsohnów stanowiącego siedzibę Muzeum Nowoczesności.

Z uwagi na zalecenia konserwatorskie oraz planowaną funkcję muzealną, przewiduje się powrót do pierwotnego wyglądu budynku. Zostaną wyburzone wtórne przybudówki od strony północnej i wschodniej, odtworzona zostanie bryła północnej przybudówki. Przywrócona zostanie ceglana elewacja oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa na wzór pierwotnej. We wnętrzu planuje się powrót do wnętrza jednoprzestrzennego. Budynek będzie ocieplony, stolarka zostanie wymieniona oraz zostanie wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje: wodociągową, sanitarną, grzewczą, elektryczną, teletechniczną oraz przeciw pożarową. Wykonane zostaną nowe przyłącza zasilające budynek. Projektuje się uporządkowanie terenu wokół budynku, trawnik i zieleń, montaż oświetlenia zewnętrznego i elementy małej architektury oraz zakup wyposażenia.

Cel projektu:

Projekt wynika z Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 przyjętego Uchwałą nr XXIV/345/16 z 29.06.2016r., przyczynia się do integracji mieszkańców i do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowanego obszaru, jego kompleksowej rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i przestrzennej, promuje włączenie społeczne i walkę z wszelką dyskryminacją. Rewitalizacja pozwoli na aktywizację lokalnej społeczności zamieszkującej zdegradowane obszary, w tym osoby niepełnosprawne, przez co jakość życia zdrowotnego, społecznego zostanie podniesiona.

Pogoda