Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Dofinansowanie projektu z UE: 351 511,00 zł
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 65 564,00 zł
Data podpisania umowy: 31.07.2020 r.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

W ramach projektu wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej , rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych)
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Pogoda