Idź do treści strony
Gospodarka

Rating Olsztyna na poziomie BBB

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Olsztyna (Issuer Default Rating – IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "BBB". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieną opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, wskaźniki zadłużenia Olsztyna, po osłabieniu w latach 2020-2022, spowodowanym pogorszeniem nadwyżki operacyjnej, poprawią się na skutek spodziewaneog ożywienia gospodarczego i powrócą do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi "BBB" oraz pozostaną porównywalne ze wskaźnikiem innych miast z grupy porównawczej. Fitch ocenił Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie "bbb".

Pełna treść komunikatu prasowego - kwiecień 2021 [wersja polska; English version]

Raport kredytowy - paździenik 2020 [wersja polska; English version]

Rating jest opinią niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określającą wiarygodność kredytową podmiotu gospodarczego (instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych) lub państwa: ogólną - wyrażającą ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczącą konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego.

Oceny ratingowe są sporządzane przez agencje ratingowe na wniosek konkretnego podmiotu (tzw. ratingi zlecone) lub też z inicjatywy samej agencji. W pierwszym przypadku poziom wiarygodności kredytowej zostaje określony na podstawie szczegółowych danych dostarczonych agencji przez oceniany podmiot (w tym także informacji, które nie są upubliczniane), a w drugim tylko na podstawie informacji publikowanych, które agencja gromadzi we własnym zakresie.

W zależności od rodzaju zobowiązań, których dotyczy, ocena ta jest długo- lub krótkoterminowa, przy uwzględnieniu zarówno transakcji w walucie krajowej, jak i w walucie zagranicznej.

Rating jest wystawiany w dwóch klasach: wyższej - inwestycyjnej oraz niższej - spekulacyjnej, w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej, w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji kilku liter od Aa do D (tradycyjnie potrójne, przy czym A oznacza ocenę najwyższą), jednej cyfry od 1 do 3 i dodawanych znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę. Kombinacja ta wyznacza syntetyczny wskaźnik, określający stopień zaufania do podmiotu gospodarczego lub państwa. Wskaźnik ten może być uzupełniony miernikiem prognozy zmiany oceny w najbliższych latach: pozytywnym - może wzrosnąć, negatywnym - może spaść, stabilnym - bez znaczenia.

Warunkiem aktualności ratingu jest jego ciągły monitoring. Wymaga to stałej współpracy agencji ratingowej z emitentem oraz dostępu do sprawozdań finansowych i innych informacji o monitorowanym podmiocie. Dzięki temu uczestnicy rynków finansowych są informowani o ewentualnych zmianach w ratingu.

Zarówno w klasyfikacji Moody’s Investors Service, jak i Standard & Poor’s, określenie „wysoka jakość” oznacza niskie ryzyko kredytowe, a zatem wysokie prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań. Pierwsze cztery szczeble: AAA, AA, A i BBB są uznawane za inwestycyjne papiery wartościowe, w których dług, odsetki i świadczenia dodatkowe będą regulowane w terminie. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako BB uznaje się za papiery spekulacyjne; kategorie C pojmowane są jako obligacje dochodowe, z tym że wypłata oprocentowania uzależniona jest od ewentualnego zysku korporacji. Obligacje zweryfikowane jako D są bardzo ryzykowne, a odzyskanie zainwestowanego kapitału będzie możliwe dopiero w chwili likwidacji przedsiębiorstwa.

Skala ratingu stosowana przez agencje Fich, Moody’s, S&P:

Rating długoterminowy

Rating krótkoterminowy

S&P

Moody's

Fitch

S&P

Moody's

Fitch

inwestycyjne

inwestycyjne

AAA

Aaa

AAA

A-1+

P-1

F1+

AA+

Aa1

AA+

A-1

P-2

F1

AA

Aa2

AA

A-2

P-3

F2

AA-

Aa3

AA-

A-3

 

F3

A+

A1

A+

 

 

 

A

A2

A

 

 

 

A-

A3

A-

 

 

 

BBB+

Baa1

BBB+

 

 

 

BBB

Baa2

BBB

 

 

 

BBB-

Baa3

BBB-

 

 

 

spekulacyjne

spekulacyjne

BB+

Ba1

BB+

B

NP

B

BB

Ba2

BB

B-1

 

C

BB-

Ba3

BB-

B-2

 

D

B+

B1

B+

B-3

 

 

B

B2

B

C

 

 

B-

B3

B-

D

 

 

CCC+

Caa1

CCC

 

 

 

CCC

Caa2

CC

 

 

 

CCC-

Caa3

C

 

 

 

CC

Ca

RD

 

 

 

C

C

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Pogoda