Idź do treści strony
Edukacja

POWINNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY W RAMACH KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI:

Według art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.

Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora:

  1. Kontrola wykonywania obowiązków rodziców (prawnych opiekunów), polegających na:
    1. dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
    2. zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
    3. informowaniu w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w sposób określony w art. 16 ust.5b.
  2. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków  umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkoła, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,
  3. Prowadzeniu ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek, o których mowa w art. 16 ust.5a pkt 2 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3 ww. ustawy oraz pracodawcy , o których mowa w art. 16 ust.5a pkt 4 ww.ustawy,  są obowiązani powiadomić Prezydenta Miasta Olsztyna, na terenie którego mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go odpowiednio do szkoły, placówki, na zajęcia, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3 ww. ustawy albo w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować Prezydenta Miasta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Pogoda